UCZNIOWIE KL. VIII

Strona główna » UCZNIOWIE KL. VIII

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego  (aktualizacja z 25 lutego 2021 r.)
 
 1. Uczniowie oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu testów diagnostycznych
  1. Na test diagnostyczny może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 
 1. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
w przeprowadzaniu testu diagnostycznego nie może przyjść na ten test, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 
 1. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 
 
 1. Podczas testu próbnego w szkole mogą przebywać wyłącznie:
  1. uczniowie
  2. osoby zaangażowane w przeprowadzanie testu diagnostycznego, tj. nauczyciele, specjaliści pracujący z uczniami, którzy korzystają
z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania testu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt
i urządzenia wykorzystywane w czasie testu diagnostycznego (np. komputery, sprzęt medyczny)
 1. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
 2. uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli w szkole odbywają się np. zajęcia uczniów klas I–III albo konsultacje z uczniami klasy VIII lub ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej
 3. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania testu wydał dyrektor szkoły, lub jeżeli uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.
 
 1. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.
 
 
 1. Na teście diagnostycznym każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje
o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla uczniów – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.17.). W przypadku materiałów jednorazowych, których uczniowie nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.
 
 1. Cudzoziemcy przystępujący do danego testu diagnostycznego, którym jako sposób dostosowania testu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki.
 
 1. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test można przynieść własną butelkę z wodą.
 
 1. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków dla uczniów przystępujących do testów diagnostycznych.
 
 1. Osoby, które jednego dnia przystępują do testów diagnostycznych z dwóch różnych przedmiotów egzaminu maturalnego, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego
testu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
 

 1. Środki bezpieczeństwa osobistego
 
2.1 Czekając na wejście do szkoły albo sali, w której przeprowadzany jest test diagnostyczny, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 
 1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany test diagnostyczny, po zajęciu miejsc przez uczniów.
 
 1. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny. Po zajęciu miejsca
w sali (w trakcie testu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 2. wychodzi do toalety
 3. kończy pracę z arkuszem testu diagnostycznego i wychodzi z sali.
 
 
 1.  Nauczyciele i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu testu diagnostycznego, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny, powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić usta i nos, kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 
 1.  Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie testu diagnostycznego, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku uczniów) lub kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc (w przypadku nauczycieli i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie testu w danej sali).

 1.  Uczniowie, którzy z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą przystąpić do testu diagnostycznego w odrębnej sali. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi uczniami oraz uczniami i nauczycielami, wynosi 2 m.
 
 1.  W przypadku testów diagnostycznych w zakresie przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego uczniowie nie mogą przebywać w sali podczas przerwy między poszczególnymi sesjami danego dnia ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
 
5. Szczegółowe rozwiązania dotyczące przeprowadzania testu diagnostycznego
z danego przedmiotu lub testu diagnostycznego w dostosowanych warunkach
 
 1. W przypadku ucznia, który przystępuje do testu diagnostycznego, korzystając z pomocy nauczyciela wspomagającego, musi również być zachowany co najmniej 1,5-metrowy odstęp pomiędzy tym uczniem a nauczycielem. Jeżeli uczeń ma trudności w komunikacji i przy zachowaniu wskazanego odstępu występują problemy ze zrozumieniem mowy, odstęp można zmniejszyć do niezbędnego dla zrozumienia wypowiedzi ucznia, z zachowaniem innych środków ochrony (np. zakrycia ust i nosa przez nauczyciela wspomagającego), lub wprowadzić inne rozwiązania organizacyjne, np. zapewnić obecność nauczyciela, który ma większe doświadczenie w rozumieniu mowy ucznia, wykorzystać mikrofon.
 
 1. W przypadku testu diagnostycznego przeprowadzanego w domu ucznia ze względu na jego niepełnosprawność lub inne przyczyny zdrowotne lub losowe, jeżeli dyrektor szkoły uzna za stosowne przeprowadzenie testu diagnostycznego w warunkach zbliżonych do egzaminacyjnych, również konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa, w tym:
  1. zakrywanie nosa i ust przez nauczycieli i inne osoby zaangażowane
w przeprowadzanie testu, np. nauczyciela wspomagającego, specjalistę z zakresu niepełnosprawności podczas każdego kontaktu z uczniem,
a w sytuacjach wymagających kontaktu z nauczycielami – również przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia
 1. zachowanie odpowiedniego (co najmniej 1,5-metrowego) odstępu pomiędzy uczniem a nauczycielami, co – w przypadku gdy test jest przeprowadzany w małym pomieszczeniu – może wiązać się z zapewnieniem rotacyjnej obecności tylko jednego z nauczycieli w tym samym pomieszczeniu
z uczniem; obowiązek zachowania odstępu nie dotyczy kontaktów rodziców/prawnych opiekunów ucznia z uczniem, np. podczas wykonywania w trakcie testu niezbędnych czynności pielęgnacyjnych
 1. dezynfekcji sprzętu lub urządzenia, jeżeli z tego samego sprzętu lub urządzenia korzysta uczeń i nauczyciel, chyba że nauczyciel korzysta z tego urządzenia lub sprzętu w rękawiczkach
 2. zapewnienie płynu dezynfekcyjnego dla nauczycieli
 3. wietrzenia pomieszczenia, w którym jest przeprowadzany test, przed testem, a jeżeli to możliwe – również w trakcie testu.
 
 1. Zasady, o których mowa w pkt 5.3., nie dotyczą sytuacji, w których test diagnostyczny jest przeprowadzany w formie zdalnej (uczeń rozwiązuje zadania samodzielnie w domu, a następnie przesyła rozwiązania nauczycielowi do sprawdzenia), a nie w formie stacjonarnej w szkole.
 
Sekcja 6. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u nauczyciela lub u ucznia
 
Jeżeli uczeń lub nauczyciel przejawia niepokojące objawy choroby, nauczyciel informuje o tym dyrektora szkoły, który zapewnia odizolowanie ucznia lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób .
 
 1. W przypadku testu diagnostycznego, do którego przystępują niepełnoletni uczniowie, dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły, a w razie pogarszania się stanu zdrowia ucznia – także pogotowie ratunkowe. W przypadku uczniów pełnoletnich przystępujących do testu diagnostycznego – w razie pogarszania się stanu ich zdrowia dyrektor szkoły informuje pogotowie ratunkowe.
 
 1. W przypadku testu diagnostycznego, do którego przystępują niepełnoletni uczniowie, dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły, a w razie pogarszania się stanu zdrowia ucznia – także pogotowie ratunkowe. W przypadku uczniów pełnoletnich przystępujących do testu diagnostycznego – w razie pogarszania się stanu ich zdrowia dyrektor szkoły informuje pogotowie ratunkowe.
 
 1. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, pełnoletni uczeń lub nauczyciel powinien udać się do domu
transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady  medycznej.
 
 1. Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:
  1. pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem POZ, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – zadzwonić pod nr 999 albo 112
  2. zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (https://www.gov.pl/web/gis) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa
  3. w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy

niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy poinformować pracownika
o konieczności skontaktowania się z lekarzem POZ. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty)
 
 1. w przypadku wystąpienia u ucznia lub nauczyciela, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu testu diagnostycznego w danej sali niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy niezwłocznie przerwać test diagnostyczny tego ucznia oraz wdrożyć procedurę opisaną w pkt 6.