Statut szkoły

 

 

 

Statut

 

 

 

 

Szkoły Podstawowej

im. Jana Pawła II w Gierałtowie

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

Na podstawie:

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

Ustawy z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm);

Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U.  z 2002 r. Nr 100, poz. 908);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 959);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532),

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach;

 Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,);

Ustawy Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015r. poz. 1113);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015  roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej  innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015r. poz. 1248);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015r. poz. 1214);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz 1170).


Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

1.      Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie.

2.      Adres szkoły: Gierałtów 47, 59 - 730 Nowogrodziec, woj. dolnośląskie.

3.      Organ prowadzący: Gmina Nowogrodziec.

4.      Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

 

§ 2.

1.      Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie jest publiczną szkołą działającą na podstawie: Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U z 2004 roku nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą oraz przepisów wykonawczych do tej Ustawy:

1)      prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2)      przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3)      zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4)      realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;

5)      realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania                     i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

2.      Cykl kształcenia w szkole obejmuje roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym, I etap edukacyjny- edukację wczesnoszkolną w klasach I-III oraz II etap edukacyjny- nauczanie w klasach IV-VI.

 

§ 3.

1.      Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Wzór pieczęci urzędowej i adresowej szkoły zawiera   załączniku nr 1.

 

§ 4.

1.      Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

 

 

 

Rozdział 2

Cele i zadania szkoły

 

§ 5.

1.      Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie i aktach prawnych, o których mowa w § 2 ust. 1, a także zawarte w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

2.      Szkoła w szczególności:

1)      umożliwienia uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnej do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;

2)      realizuje prawa dziecka i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju;

3)      wspomaga wychowawczą rolę rodziny;

4)      dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów;

5)      umożliwia pobieranie nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;

6)      zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;

7)      utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;

8)      umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej oraz kultury i tradycji regionalnej;

9)      umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów.

3.      Głównymi celami szkoły jest:

1)     prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;

2)     zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;

3)     dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia;

4)     przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych                                   i obywatelskich, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;

5)     realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku    i osiągniętego rozwoju.

4.  Celem wychowania przedszkolnego jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

5. Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest:

1) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim, tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów;

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

 

§ 6.

1.      Do zadań Szkoły należy:

1)  zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;

2)  zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

3)  kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

4)  realizacja programów nauczania , które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;

5)  rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;

6)  organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom                          i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

7)  organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych                  z zachowaniem zasad higieny psychicznej;

8)  dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;

9)  wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;

10)  organizacja kształcenia , wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

11)  wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

12)  umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

13)  zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

14)  sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;

15)  skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;

16)  przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno- zawodowe;

17)  zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;

18)  upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

19)  stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;

20)  przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;

21)  kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;

22)  rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

23)  zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym lub wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;

24)  zorganizowanie dożywiania uczniów;

25)  współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;

26)  kształtowanie i rozwijanie u uczniów  postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich , jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;

27)  kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,   a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;

28)  upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

29)  zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

30)  stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,                                     z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach                      z różnych przedmiotów;

31)  prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów;

32)  ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących                    i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;

33)  egzekwowanie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego w trybie przepisów            o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

34)   dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej                                              i archiwizacji;

35)  kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

 

§ 7.

1.      Nauczyciel powinien dążyć do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela.

2.      Szkoła w zakresie nauczania zapewnia:

1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem;

2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywania rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;

3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści;

4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych itp.), rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;

5) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;

6) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;

7) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

 1. W szkole uczniowie powinni kształtować swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata. Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabycia następujących umiejętności:

1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności;

2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień;

3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;

4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób;

5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;

7) rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;

8) przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnych rozwiązywania konfliktów              i problemów społecznych.

 1. Nauczyciele powinni w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierzać do tego, by uczniowie w szczególności:

1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym;

2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;

3) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie;

4) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych;

5) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich życiowych celów i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;

6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształcenia postaw patriotycznych;

7) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;

8) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych                              i rozumienia ich poglądów;

9) umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 1. Nauczyciele, mając na uwadze osobowy rozwój ucznia, winni współdziałać na rzecz tworzenia w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności                 i postaw.
 2. Nauczyciele winni wykonywać również działania opiekuńcze i profilaktyczne odpowiednio do istniejących potrzeb.

 

§ 8.

Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno-obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, organizacjami i instytucjami społecznymi i kulturalnymi w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 

 

ROZDZIAŁ 2a

Misja szkoły i model absolwenta

 

§ 8a.

1.    Szkoła opracowała Misję Szkoły i Model Absolwenta. Stanowią one integralną cześć oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów szkoły.  

 

Misja szkoły

We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją            o Ochronie Praw Człowieka   i Podstawowych Wolności.

Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.

Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne                           i opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów),                     a także ich dalszy los.

Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.

Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich, bezpośrednich „klientów” Szkoły.

 

 

Model Absolwenta Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie to obywatel Europy XXI wieku, który:

1)      w swoim postępowaniu dąży do prawdy;

2)      jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności rzedmiotowych;

3)      posługuje się sprawnie  językiem obcym;

4)      wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne;

5)      wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów;

6)      jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.

  

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie to młody obywatel, który zna  historię, kulturę oraz  tradycje swojego regionu i narodu.

 Absolwent Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie to człowiek:

1)      umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole;

2)      twórczo myślący;

3)      umiejący skutecznie się porozumiewać;

4)      umiejący stale się uczyć i doskonalić;

5)      umiejący planować swoją  pracę  i ją  organizować.

 

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie  to człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia, altruista.   

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie to człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi.

 

 

Rozdział 3

Sposoby realizacji zadań szkoły

 

§ 9.

1. Praca dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z dopuszczonymi  programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych oraz programem wychowania przedszkolnego.

2. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej "programem nauczania ogólnego", dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.

3. W szkole zasady opracowania programów nauczania i dopuszczania ich do użytku szkolnego określa szczegółowo „Procedura dopuszczania programów do użytku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie.”

4. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje do programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne  uzasadnienie wprowadzenia zmian.

5. Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania ogólnego  musi być dostosowany do potrzeb edukacyjnych uczniów, dla których jest przeznaczony i uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania i możliwości uczniów.

6. Nauczyciel lub zespół nauczycieli wybierając lub opracowując autorski program obowiązani są uwzględniać poniższe zasady:

1)      program nauczania ogólnego opracowuje się na cały  etap edukacyjny;

2)      zachowanie zgodności programu nauczania  z treściami nauczania zawartymi                 w podstawie programowej;

3)      uwzględnienie w całości podstaw programowych edukacji kształcenia ogólnego;

4)       zachowanie poprawności pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

7. Program nauczania ogólnego obejmuje jeden etap edukacyjny.

8. Program nauczania zawiera :

1)      szczegółowe cele kształcenia i wychowania;

2)      treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia   ogólnego;

3)      sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków,  w jakich program będzie realizowany;

4)      opis założonych osiągnięć ucznia;

5)      propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.

9.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2 dla programów, które będą obowiązywały w kolejnym roku szkolnym nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego wraz z arkuszem diagnostycznym stanowiącym załącznik Nr 2 do procedury, o której mowa w ust. 3.

10. Dyrektor szkoły  dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony,  doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole.

11. Opinia, o której mowa w ust. 7 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu  z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych uczniów.

12. Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 lipca.

13. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Numeracja programów wynika z rejestru programów w szkole i zawiera numer kolejny, pod którym został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie szkoły i rok dopuszczenia do użytku. np. 15/SP47/2011. Dyrektor szkoły ogłasza Szkolny zestaw programów nauczania w formie decyzji kierowniczej do dnia 1 września każdego roku.

 

14. Dopuszczone program nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy na jego podstawie. Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów przedmiotowych w terminie do 30 czerwca każdego roku.

 

15. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.

16. Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia z orzeczeniem  o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, plany pracy kółek zainteresowań zatwierdza dyrektor szkoły.

 

§ 10.

 1. Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole w oparciu o wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli przy współpracy rodziców.
 2. Szkolny Program Wychowawczy zawiera cele ogólne i szczegółowe działalności wychowawczej szkoły oraz zadania wychowawcze szkoły.
 3. W oparciu o Szkolny Program Wychowawczy wychowawcy poszczególnych klas sporządzają roczne plany wychowawcze dla danego oddziału uwzględniając potrzeby                  i możliwości swojego zespołu klasowego.
 4. Treści wychowawcze realizuje się w ramach nauczania zintegrowanego w klasach I – III , na godzinach wychowawczych i na poszczególnych zajęciach edukacyjnych w ramach programów nauczania w klasach IV – VI.
 5. Szkolny Program Wychowawczy i zmiany w programie uchwala Rada Pedagogiczna                  i Rada Rodziców w terminie do 30 września każdego roku.
 6. Głównymi realizatorami tego programu są nauczyciele i wychowawcy.
 7. Program Wychowawczy szkoły podlega systematycznej ewaluacji.

 

§ 11.

1.      Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez realizację  Programu Profilaktycznego, który powstał po uprzedniej analizie sytuacji wychowawczej. Opiera się na profilaktyce pierwszorzędowej (uprzedzającej), w której większy nacisk położony został na czynniki chroniące i promujące zdrowy styl życia oraz opóźniające wiek inicjacji.

 1. Realizacja zadań programu następuje poprzez odpowiednio dobrane metody i formy pracy.
 2. Szkolny Program Profilaktyczny i zmiany w programie uchwala Rada Pedagogiczna                   i Rada Rodziców w terminie do 30 września każdego roku.

 

§ 12.

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są:

1) obowiązkowe zajęcia lekcyjne;

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne;

3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;

4) zajęcia indywidualne dla uczniów mających problemy w nauce i wspomagające rozwój uczniów: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

5) zajęcia korekcyjne dla uczniów z wadami postawy;

6) nauczanie indywidualne dla uczniów zakwalifikowanych do tej formy nauczania w oparciu o orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

7) nauczanie tokiem indywidualnym dla uczniów przejawiających szczególne zdolności w danym przedmiocie;

8) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania                               i uzdolnienia: koła przedmiotowe, koła zainteresowań.

 

§ 13.

1.Szkoła swoje cele i zadania spełnia w szczególności poprzez:

1) umożliwianie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia;

2) prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z obowiązującym szkolnym programem nauczania;

3) rozwijanie zainteresowań uczniów (prowadzenie kół i zespołów zainteresowań, organizowanie imprez sportowych, olimpiad i konkursów);

4) zapewnienie wszechstronnej pomocy uczniom mającym trudności z opanowaniem treści zawartych w podstawie programowej;

4a)  nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez:

a)      umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami,

b)      objęcie opieką zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

c)      dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości i potrzeb ucznia,

d)     rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych,

e)      wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów,

f)       indywidualizację procesu nauczania.

5) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i religijnej;

6) zapewnienie opieki uczniom, którzy (na wniosek rodziców) nie uczęszczają na zajęcia z religii rzymskokatolickiej;

7) umożliwianie uczniom rozwijania wiedzy religijnej;

8) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w miarę swych możliwości;

9) organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi (prowadzenie nauczania indywidualnego);

10) stosowanie indywidualnych programów nauczania;

11) współpracę z domem rodzinnym ucznia przez udzielanie wskazówek do pracy opiekuńczo-wychowawczej;

12) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i do posiadanych możliwości;

13) ścisłe respektowanie obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny;

14) upowszechnianie zasad tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości;

15) kształtowanie postaw patriotycznych (także w wymiarze lokalnym);

16) sprzyjanie zachowaniom proekologicznym;

17) szanowanie indywidualności uczniów i prawa do własnej oceny rzeczywistości;

18) budzenie szacunku do pracy;

19) wdrażanie do dyscypliny i punktualności;

20) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach.

 

§ 14.

1.      Opiekę nad uczniami szkoły sprawują:

1) Na terenie szkoły podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych                               i pozalekcyjnych nauczyciele prowadzący zajęcia, a w razie nieobecności nauczyciela w pracy – nauczyciel zastępujący. Obowiązkiem nauczycieli jest sprawdzenie obecności i odnotowanie jej na lekcji w dzienniku lekcyjnym;

2) W trakcie wycieczek szkolnych nauczyciele uczestniczący w wycieczce w oparciu o poznane przepisy BHP, zgodnie z zatwierdzonym przez dyrektora szkoły planem ustalonym na początku roku szkolnego przez wychowawcę z rodzicami uczniów i w oparciu o każdorazowe pisemne oświadczenie rodziców o wyrażenie zgody na wyjazd dziecka. Nauczyciel organizujący wycieczkę opracowuje program wycieczki, sporządza listę uczestników oraz opiekunów, którzy składają pisemną deklarację o odpowiedzialności za uczniów w terminie wyznaczonym w karcie wycieczki. Zgodnie z odrębnymi przepisami nauczyciel za zgodą rodziców powierza szczegółową organizację wycieczki instytucji zajmującej się tego rodzaju działalnością;

3) Przed lekcjami i podczas przerw międzylekcyjnych nauczyciele pełnią dyżury na korytarzach szkolnych zgodnie z opracowanym harmonogramem dyżurów. W razie nieobecności nauczyciela w szkole dyrektor wyznacza nauczyciela, który powinien objąć dyżur;

2.      Uczniowie klas pierwszych otoczeni są szczególną opieką ze strony wychowawcy klasy, który zobowiązany jest do zebrania dokładnych informacji na temat sytuacji zdrowotnej i rodzinnej ucznia poprzez rozmowy indywidualne z rodzicami, w celu zorganizowania w razie potrzeb odpowiedniej formy pomocy i podjęciu dalszych działań opiekuńczo - wychowawczych w razie potrzeby.

3.      Szkoła otacza opieką i służy pomocą uczniom, którym z przyczyn rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie.

1) W oparciu o wywiad rodzinny wychowawca oddziału klasy w razie potrzeby proponują formy pomocy dla ucznia i jego rodziny;

2) Wychowawca oddziału klasy wnioskuje do Rady Rodziców, instytucji świadczących pomoc i sponsorów o pomoc materialną dla uczniów w formie: bezpłatnych obiadów, bezpłatnych podręczników i zeszytów, dofinansowanie do wycieczek, zakupu niezbędnej odzieży;

3) Wychowawca oddziału ma obowiązek zebrania informacji na początku roku szkolnego na temat posiadanych przez uczniów podręczników wymaganych w poszczególnych klasach;

4) Wychowawca oddziału ma obowiązek, jeżeli zachodzi taka potrzeba, powiadomić dyrektora szkoły o sytuacjach patologicznych w rodzinie ucznia, które niekorzystnie wpływają na jego zachowanie i postawę, w celu podjęcia stosownych decyzji. W tym celu szkoła współdziała z policją, kuratorem sądowym i społecznym oraz opieką społeczną;

4.      Szkoła współdziała z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bolesławcu.

1) Uczniowie, którzy mają trudności w nauce i zachowaniu wykazują niedojrzałość szkolną kierowani są na badania psychologiczno-pedagogiczne do PPP w oparciu o wstępną diagnozę nauczyciela prowadzącego;

2) Uczeń kierowany jest na badania psychologiczno-pedagogiczne na wniosek nauczyciela i za zgodą rodziców. Rodzice podejmują ostateczną decyzję o przekazaniu wniosku o przebadanie dziecka we właściwej poradni, a także podejmują decyzję o przekazaniu wyników badań do szkoły;

3) W sytuacji przekazania do szkoły opinii lub orzeczenia Poradni wychowawca oddziału klasy odpowiada za zapoznanie z nią wszystkich nauczycieli uczących w klasie, do której uczęszcza uczeń, w celu dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia. Z opinią lub orzeczeniem zapoznaje się również dyrektor szkoły.

5.      Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania i wychowania.

1)     Wychowawcy klas organizują cztery razy w roku szkolnym zebrania klasowe rodziców w celu przekazania i uzgodnienia spraw dotyczących całej klasy;

1a) Rodzice uczestniczą w wywiadówkach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą w innym terminie;

2) Na początku każdego roku szkolnego opracowywany jest harmonogram indywidualnych konsultacji dla rodziców zgodnie, z którym każdy nauczyciel uczący poświęca raz w tygodniu 1 godzinę na rozmowy indywidualne z rodzicami;

3) Wychowawcy klas i nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są do systematycznego informowania rodziców o postępach ich dzieci w nauce                   i zachowaniu, z zachowaniem przepisów dotyczących ocen niedostatecznych na semestr i koniec roku szkolnego;

4) Wychowawcy klas wspólnie z rodzicami uczniów danej klasy opracowują plan współpracy na dany rok szkolny: wycieczki klasowe, wyjście do teatru, kina, zagospodarowanie sali lekcyjnej, propozycje zajęć pozalekcyjnych, uroczystości klasowe;

5) Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;

3)     Obowiązkiem wszystkich rodziców jest wykupienie ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych;

            6. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do:

1)    znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale klasy i szkole (Wychowawca oddziału opracowuje w oparciu o „Program wychowawczy szkoły” klasowy plan wychowawczy w porozumieniu z rodzicami),

2)    znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów (Wychowawca oddziału zapoznaje rodziców na pierwszej wywiadówce każdego roku szkolnego z programem wychowawczym, profilaktyki, zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania),

3)    uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce:

                        a) na wywiadówkach,

                        b) podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej z                        nauczycielem, konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji                                   prowadzonej przez nauczyciela,

                        c) w kontaktach z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką,

4)    uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

5)    udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych;

6)    wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły.

 

 

 

 

 

Rozdział 3a

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

§ 14a.

W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.

 

§ 14b.

Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

 

§ 14c.

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na :

1)      diagnozowaniu środowiska ucznia;

2)      rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia                 i umożliwianiu ich zaspokojenia;

3)      rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;

4)      wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

5)      opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie  oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

6)      prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;

7)      podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających                         z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

8)      wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

9)      udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia                       i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

10)  wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

11)  umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

12)  podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

§ 14d.

1. Celem pomocy psychologiczno-pedagogiczna jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych                   i edukacyjnych uczniów, wynikających z :

1)      wybitnych uzdolnień;

2)      niepełnosprawności;

3)      niedostosowania społecznego;

4)      zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

5)      specyficznych trudności w uczeniu się ;

6)      zaburzeń komunikacji językowej;

7)      choroby przewlekłej;

8)      zaburzeń psychicznych;

9)      sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10)  rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;

11)  zaniedbań środowiskowych;

12)  trudności adaptacyjnych;

13)  odmienności kulturowej.

    2. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.

3. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III oddziału klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

 

§ 14e.

 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:

1)      nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem;

2)      specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności:

a)      terapeuta,

b)      logopeda,

c)      pedagog

 

 

§ 14f.

1. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek prowadzić działania pedagogiczne, których celem jest:

1)   rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych;

2)      świadczenie adekwatnej pomocy w bieżącej pracy w uczniem;

3)      realizacja zaleceń i ustaleń Zespołu Wspierającego;

4)      dokonywanie bieżących obserwacji efektywności świadczonej pomocy;

 

§ 14g.

1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń/ uczniowie  ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga/ją pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel/ specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasowego.

2. O pomoc psychologiczno – pedagogiczną mogą wnioskować także, na zasadach, jak w ust. 1:

1)      rodzice ucznia;

2)      uczeń;

3)      poradnia psychologiczno –pedagogiczna;

4)      dyrektor szkoły;

5)      pielęgniarka ;

6)      pracownik socjalny;

7)      asystent rodziny;

8)      kurator sądowy.

 

§ 14h.

1. Wychowawca oddziału, o ile uzna za zasadne, informuje innych nauczycieli o konieczności objęcia ucznia pomocą  psychologiczno – pedagogiczną.

2. W celu organizacji pomocy psychologiczno –pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie dyrektor szkoły powołuje Zespół Wspierający.

 

§ 14i.

Zadaniem Zespołu jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole.

 

§ 14j.

1.  Koordynatorem pracy zespołów jest pedagog szkolny.

2.  Do zadań koordynatora należy:

1)      ustalanie terminów spotkań Zespołu;

2)      zawiadomienie o terminie spotkania Zespołu: dyrektora szkoły i wszystkich członków (z tygodniowym wyprzedzeniem);

3)      prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów;

4)      nawiązywania  kontaktów z PP-P, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży – ustala rozwiązania organizacyjne, jeśli wynika to z planu działań wspierających dla ucznia (ustala czas, miejsce zajęć, ilość osób w grupie itp).

 

§ 14k.

Na podstawie zaleceń Zespołu ustala dyrektor szkoły ustala formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku mogą być przeznaczone na realizację tych form.

 

§ 14l.

O ustalonych formach, sposobach,  wymiarze i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dyrektor szkoły informuje rodziców.

 

§ 14ł.

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

1)      systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym uczniów wybitnie zdolnych  oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

2)      działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia;

3)      zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;

4)      zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

5)      zajęć specjalistycznych : korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych;

6)      zajęć socjoterapeutycznych;

7)      porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;

8)      porad dla uczniów;

9)      działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

2. Nauka ucznia w oddziale klasy terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu usunięcia opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapuedukacyjnego, lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia nauką w oddziale klasy tego typu.

3. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych 60 minut. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć.

 

§ 14m.

W szkole obowiązuje Szkolny System Rozpoznawania Indywidualnych możliwości                   i potrzeb edukacyjnych uczniów.

 

§ 14n.

1. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

2. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pp.

3. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami                             i uzdolnieniami uczniów.

4. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki.

5. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalna opieką nauczyciela. 

 

§ 14ń.

 1. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:

1)         dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;

2)         dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia;

3)          przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości                        i umiejętności ucznia;

4)         umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych;

5)         różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych; 

 

§ 14o.

1.Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać  8  osób.

2.       Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.

3.       Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych                       i oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowej.

4.       O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii wychowawcy.

5.       Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.

 

§ 14p.

1.  Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby. Są to:

1)      korekcyjno–kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi  do 5 uczniów;

 

2)      logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć do 4 dzieci;

3)      socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, organizowane dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.

2. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele                            i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

 

§ 14r.

Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

 

§ 14s.

O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły.

 

§ 14ś.

O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć  specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

 

§ 14t.

1. W szkole zatrudniony jest pedagog i  logopeda , a miarę potrzeb specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

2 W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego szkoła, za zgodą organu prowadzącego, zatrudnia nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela.

3 Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

4 Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna   w  Bolesławcu na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami.

 

Rozdział 3b 

 Organizacja nauczania i organizacja   zajęć rewalidacyjnych                                         uczniom niepełnosprawnym

 

§ 14u.

1. W szkole kształcenie uczniów niepełnosprawnych, dla których poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone jest:

w oddziale ogólnodostępnym;

 

§ 14w.

 

1.Szkoła zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne.

2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

§ 14x.

 

1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zgody rodziców.

 

3. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie.

4. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do wychowawcy klasy, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.

5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca lutego w klasie III i klasie VI szkoły podstawowej.

6. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:

1)      braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami;

2)      psychoemocjonalną niegotowością ucznia do zmiany szkoły.

 

§ 14y.

1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie          z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi po 2 godziny na ucznia.

2. Ilość godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

 

§ 14z.

1. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zespół Wspierający , po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia , opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny  (IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej „ programem”.

2. Program określa:

1)      zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków                            i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianu;

2)      rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem o charakterze rewalidacyjnym;

3)      formy i metody pracy z uczniem;

4)      formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

5)       działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez zespół;

6)      zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

7)      zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań zawartych w programie.

3. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

4. Zespół, na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz  w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.

 

§ 14ż.

 W szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne w zakresie:

1)      korygujące wady mowy  (zajęcia logopedyczne);

2)      korekcyjno –kompensacyjne.

 

§ 14ża.

Nauczanie religii / etyki

1.   Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie i rozwijanie tożsamości religijnej poprzez organizację lekcji religii lub etyki zgodnie z konstytucyjną zasadą nienaruszalności, wolności i godności osobistej.

2.   Szczegółowe zasady organizacji lekcji religii i etyki określają odrębne przepisy.

3.   W zajęciach religii biorą udział uczniowie i dzieci oddziału przedszkolnego, których rodzice w formie oświadczenia  wyrażą takie życzenie zapisując dziecko do szkoły .

4.   W przypadku uczniów nie biorących udziału w zajęciach religii, oświadczenie, o którym mowa wyżej  może być złożone w innym terminie do dyrektora szkoły lub wychowawcy.

5.   Oświadczenie nie musi być ponawiane w każdym kolejnym roku szkolnym, może być natomiast zmienione w każdym czasie.

6.   Szkoła organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę wychowania w rodzinie dla wszystkich uczniów oddziałów klas V i VI. Na powyżej wymienione zajęcia nie uczęszczają tylko uczniowie, których rodzice wnoszą do dyrektora szkoły pisemny sprzeciw.

7.   Szkoła umożliwia uczniom udział w naukach rekolekcyjnych  i zapewnia opiekę uczniom w drodze na i z powrotem na rekolekcje.

 

§ 14żb.

 Zajęcia dodatkowe

1.    W celu rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów, w szkole prowadzone zajęcia pozalekcyjne, tj, koła przedmiotowe, koła zainteresowań oraz SKS.

2.    Wymiar zajęć o których mowa w pkt. 1 zależny jest od liczby godzin przyznanych szkole przez organ prowadzący oraz godzin do dyspozycji dyrektora szkoły na dany rok szkolny.

3.    Godziny realizacji wymienionych w ust. 1 zajęć ujmuje się w tygodniowym planie lekcyjnym szkoły.

4.    Rozkład wymienionych zajęć umożliwia uczestnictwo wszystkich zainteresowanych uczniów.

5.    Przy tworzeniu kół zainteresowań dopuszcza się możliwość tworzenia grup międzyklasowych.

 

§ 14ź.

1. Uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zwanego dalej "sprawdzianem", przeprowadzonego zgodnie z przepisami w sprawie warunków                      i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w warunkach                     i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, a uczniowie lub absolwenci niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym - w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia polega w szczególności na:

1)      zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;

2)      odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu lub egzaminu;

3)      zapewnieniu obecności w czasie sprawdzianu lub egzaminu specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

3. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu,  do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych             i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciuo szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu/ sprawdzianu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKEw terminie do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin.

4. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 3  należy do obowiązków przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

 

§ 14źa.

Pomoc materialna

1.      Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

2.      Pomoc materialna udzielana jest uczniom aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów.

3.      Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium  szkolne, zasiłek szkolny) lub motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe).

4.      Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak i motywacyjnym.

5.      Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

6.      Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1)       całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane  w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2)      pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym- zakup podręczników.

7.      Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty o której mowa w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

8.      Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy.

9.      Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 13 ustawy o0 systemie oświaty.

10.  Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w przejściowo trudnej sytuacji  materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego.

11.  Zasiłek, o którym mowa w ust. 10 może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formi9e pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku.

12.  Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 90 e. Ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

13.  O zasiłek uczeń może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.

14.  Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.

15.  Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz zdobył co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.

16.  Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom oddziału klas I- III oraz uczniom oddziału klasy IV do ukończenia pierwszego okresu nauki.

17.  Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom oddziału klas I- III.

18.  Dyrektor powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego ustala średnią ocen, o której mowa w ust. 14.

 

 

Rozdział 4

Organy szkoły i ich kompetencje

§ 15.

Organy szkoły

Organami szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;

4) Samorząd Uczniowski.

 

§ 16.

Dyrektor szkoły

 1. Dyrektor szkoły wypełnia zadania określone w odrębnych przepisach, a w szczególności:

1)  kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole i innych pracowników wykonujących określone czynności;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4)    realizuje uchwały Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący;

5)  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;

6)   zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

7) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

8)  występuje z wnioskiem po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;

9) odpowiada za sporządzanie aktualnej dokumentacji szkolnej zgodnie                         z przepisami;

10)   przygotowuje arkusz organizacyjny szkoły;

11)   zatwierdza zakres obowiązków nauczycieli na dany rok szkolny;

12)   przygotowuje plan finansowy szkoły;

13)  współdecyduje o gospodarce finansowej Rady Rodziców;

14)  współpracuje z organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny;

15)  przedkłada Radzie Pedagogicznej informacje o działaniu szkoły;

16) informuje Radę Pedagogiczną o wynikach kontroli instytucji nadzorujących szkołę;

17)  realizuje uprawnienia socjalne pracowników;

18)  dokonuje oceny pracy nauczycieli;

19) prowadzi działalność gospodarczą: inwestycje, remonty, wyposażenie             w niezbędny sprzęt i pomoce, naprawa uszkodzonych urządzeń i sprzętu;

20)  współpracuje i realizuje zalecenia organów uprawnionych do kontroli;

21)  kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego;

22) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli              w organizacji praktyk pedagogicznych;

23)   odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu po klasie VI,        o którym mowa w § 71;

24)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

25)  wybiera i mianuje Koordynatora d/s Bezpieczeństwa w szkole;

26) podaje do publicznej wiadomości do 15 czerwca szkolny zestaw podręczników,   który będzie obowiązywał;

27) udziela na wniosek rodziców, po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania;

28)   odracza obowiązek nauki;

29)  organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną;

30) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną;

31)   powołuje zespoły przedmiotowe, problemowo-zadaniowe;

32)   udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie;

33) występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu;

34) występuje do dyrektora Okręgowej Komisji Edukacyjnej z wnioskiem                       o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, 35)inspiruje nauczyciela do innowacji pedagogicznych;

36) odracza obowiązek szkolny dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat;

37) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających;

38)   informuje do 30 września o ustalonych dniach wolnych w szkole;

39) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia uczniów;

40)  powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;

41) sprawuje kontrolę zarządczą;

42)  tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;

43) Dyrektor szkoły powołuje Zespół Wspierający na potrzeby organizacji, planowania, dokonania wielospecjalistycznej oceny  poziomu funkcjonowania ucznia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub niedostosowaniu społecznym;

44) Ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form;

45) W szczególnych przypadkach (długotrwała choroba nauczyciela, sprawowanie wychowawstwa w ramach zastępstwa za nieobecnego nauczyciela, pełnienia funkcji wychowawcy przez nauczyciela uzupełniającego etat, itp.), dyrektor szkoły może wyznaczyć inną osobę niż osobę sprawującą funkcję wychowawcy  do planowania i koordynowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom danej klasy;

46) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia ucznia;

47) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

48) Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. Nie dotyczy to ucznia objętego obowiązkiem szkolnym, w uzasadnionych przypadkach uczeń ten na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły;

49) Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:

a) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń,

b) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

2.    Dyrektor odpowiada również za:

1) stwarzanie warunków do bezpiecznych zajęć w szkole i organizowanych poza nią,

2) uświadomienie nauczycielom i pracownikom szkoły zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom,

3) organizowanie okresowych szkoleń pracowników przed dopuszczeniem ich do pracy,

4) wydanie pracownikowi stosownego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie bhp,

5) udzielenie nowo zatrudnionemu pracownikowi instruktażu szczegółowego na stanowisku pracy w zakresie bhp.

 

§ 17.

Rada pedagogiczna

1.           Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania szkoły dotyczące kształcenia, wychowania i opieki,

2.           Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

3.           W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

4.           W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

5.           Rada obraduje na zebraniach lub w powołanych przez siebie komisjach.

6.           Dyrektor Szkoły za zgodą Rady Pedagogicznej powołuje i odwołuje niezbędne komisje tej Rady.

7.           Zebrania są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze), w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów po zakończeniu zajęć rocznych oraz w miarę bieżących potrzeb.

8.           Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogiczne.

9.           Przewodniczący przygotowuje i prowadzi posiedzenie Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.

10.       Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły

 

§ 18.

4.        Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;

4)   ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5)   podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

2.        Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2) projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora szkoły;

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień;

4)  propozycję Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5) programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;

6) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

7)  wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;

8)  wydaje opinie w sprawie pracy dyrektora.

 

§ 19.

1.      Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły bądź jego zmian i po konsultacjach podejmuje stosowną uchwałę.

2.      Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji Dyrektora Szkoły.

3.      Rada Pedagogiczna wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na dyrektora szkoły.

4.      Uczestniczy w rozwiązywania  spraw wewnętrznych szkoły.

5.      Ocenia z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskiem do organu prowadzącego.

6.      Głosuje nad wotum nieufności wobec dyrektora szkoły.

7.      Wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela  od oceny pracy.

8.      Zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

 

§ 20.

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Rada Pedagogiczna ustala samodzielnie regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 3. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania tajemnicy spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

4.       Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie  informuje organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczne. Organ  sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczny.

5.       Protokoły posiedzenia Rady Pedagogicznej można sporządzać w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii informatycznej umożliwiającej sporządzenie wydruku  papierowego. W terminie 10 dni od zakończenia roku szkolnego wszystkie wydruki protokołów stempluje się, sznuruje i przechowuje w archiwum szkoły.

 

§ 21.

Rada rodziców

1.      W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2.      W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3.      W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4.      Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.

 

§ 22.

1. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:

1)      opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora;

2)      opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;

3)      opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować.

 

§ 23.

Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale z nią współpracuje osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

 

§ 24.

1. Do kompetencji Rady Rodziców, należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) programu wychowawczego szkoły, obejmującego wszystkie treści                             i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania                 o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;

4) opiniowanie podjęcia działalności organizacji i stowarzyszeń;

5) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania.

 

§ 25.

Samorząd uczniowski

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem”.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 5. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 

§ 26.

 1. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami              i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania                  i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

§ 27.

1. Dyrektor zapewnia organom samorządu warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami przez opiekuna samorządu.

2. Uczniowie mają prawo odwołać organy Samorządu na wniosek podpisany przez 20% uczniów szkoły.

3. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2, stosuje się następującą procedurę:

1)      wniosek poparty przez stosowną liczbę uczniów — wraz z propozycjami kandydatów do objęcia stanowisk w organach Samorządu — wnioskodawcy przedkładają Dyrektorowi Szkoły;

2)      Dyrektor Szkoły może podjąć się mediacji w celu zażegnania sporu wynikłego wśród uczniów; może to zadanie zlecić opiekunom Samorządu lub nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkole;

3)      jeśli sporu nie udało się zażegnać, ogłasza się wybory nowych organów Samorządu;

4)      wybory winny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia;

5)      regulacje dotyczące zwyczajnego wyboru organów Samorządu obowiązujące w Szkole stosuje się odpowiednio.

 

§ 28.

Współdziałanie organów szkoły

 1. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
 2. Dyrektor Szkoły zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły                 o podejmowanych lub planowanych działaniach lub decyzjach.
 3. Dyrektor Szkoły zapoznaje organy szkoły z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły oraz przyjmuje ich opinie i wnioski na temat pracy szkoły na zebraniach Rady Pedagogicznej, spotkaniach z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

 

§ 29.

Zasady rozwiązywania konfliktów

1.      Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej:

1) wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

2) rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy członkami rady;

3) Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące pracy nauczycieli                            i pracowników niepedagogicznych:

a) Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem                  a rodzicem,

b) Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły.

c) W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu,

d) Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. W związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jej wychowanków,

e) Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poszczególnych organów szkoły organizuje dyrektor.

2.    W uczniowskich sprawach spornych:

1) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do opiekuna Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego oddziału;

2) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem – opiekunem samorządu przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie;

3) sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

3. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

1)      prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora szkoły;

2)      przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3)      dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

4)      o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

4. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor,         powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

5. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

6. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

7. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

 

§ 30.

Tryb dokonywania zmian w statucie

1.  Organami uprawnionymi do wnioskowania w sprawie zmian przepisów statutu szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;

4) Samorząd Uczniowski;

4) organ prowadzący;

5) organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 1. Wszelkich zmian w treści statutu dokonuje Rada Pedagogiczna w drodze nowelizacji podejmując stosowną uchwałę.
 2. Wnioski w sprawie zmian wnoszone są do przewodniczącego Rady Pedagogicznej.
 3. Dyrektor Szkoły na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedstawia złożone wnioski                w celu ich zaopiniowania.
 4. Projekt zmian w statucie przedstawiony jest do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.
 5. Od momentu uchwalenia zmian staje się ona prawem.
 6. Dyrektor Szkoły informuje organy: prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny               o zmianach dokonywanych w statucie.
 7. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może w ciągu 30 dni od daty uchwalenia uchylić statut szkoły albo niektóre jego postanowienia, jeżeli są sprzeczne z prawem.
 8. Radzie Pedagogicznej przysługuje prawo do odwołania od decyzji organu sprawującego nadzór pedagogiczny do ministra właściwego do spraw oświaty                           i wychowania w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
 9. W przypadku gdy Rada Pedagogiczna nie uchwali inaczej po pięciu kolejnych uchwałach wprowadzających zmiany w Statucie dyrektor opracowuje tekst jednolity.

 

 

Rozdział 5

Organizacja pracy szkoły

 

§ 31.

Organizacja szkoły

 1. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I - VI.
 2. Przy szkole działa oddział przedszkolny.

 

§ 31a.

1. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada;

1)      7 sal lekcyjnych;

2)      bibliotekę;

3)      salkę gimnastyczną;

4)      boisko sportowe

5)      zewnętrzny plac zabaw

 

§ 32.

 1. Rok szkolny rozpoczyna się dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia następnego roku.

1a.W szkołach zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu wrześni, a kończą w ostatni piątek czerwca, jeśli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.

 1. Terminy przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§ 33.

 1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się: liczbę uczniów i oddziałów klasowych, liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć specjalistycznych oraz zajęć pozalekcyjnych, a także liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników administracyjnych, wyszczególnia się również ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych przez organ prowadzący szkołę.

 

§ 34.

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, sporządza tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli oraz harmonogram dyżurów nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych.

 

§ 35.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i szkolnym programem nauczania dla danego oddziału.
 2. W szkole mogą być tworzone klasy z oddziałami integracyjnymi. Zasady tworzenia takich oddziałów regulują odrębne przepisy.

 

§ 36.

 1. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić nie więcej niż 26 osób.
 2. Oddział liczący powyżej 24 uczniów obowiązkowo dzielony jest na grupy na zajęcia z języka obcego i informatyki.
 3. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy dokonuje się za zgodą organu prowadzącego szkołę.

4.   Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

5.   W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału klas I- III, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 4.

6.   Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 5, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust.4.

7.   Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.

8.   Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I- III zostanie zwiększona zgodnie z ustępem 6 i 7, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

9.   Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu edukacyjnego.

10.  W roku szkolnym 2015/2016 zapisy do oddziałów ze zwiększoną liczbą uczniów obowiązują w oddziałach klas II, natomiast w roku szkolnym 2016/2017 obowiązywać będą również w oddziałach klas III.

 

§ 37.

 1. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć przez 30 - 60 minut, zachowują ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. Przerwy między lekcjami nie powinny być krótsze niż 10 minut, w tym jedna z przerw nie krótsza niż 20 minut.
 4. W szczególnych przypadkach organizacyjnych przerwy mogą być skrócone do 5 minut.
 5. Niektóre zajęcia obowiązkowe np.: wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, język obcy, informatyka i zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów na zielone szkoły.

 

§ 38.

 1. Zasady pełnienia dyżurów w szkole:

            1) dyżury nauczycieli ustala i podaje do wiadomości Dyrektor Szkoły lub wyznaczona   przez niego osoba;

            2) dyżury obowiązują we wszystkich pomieszczeniach szkolnych, w których       prowadzone są zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze oraz w miejscach      pobytu dzieci i młodzieży podczas przerw, przed i po zajęciach;

            3) dyżur rozpoczyna się o 7.45 i trwa do końca przerwy po ostatniej lekcji nauczyciela    dyżurnego;

            4) obowiązkiem nauczyciela dyżurującego jest troska o bezpieczeństwo dzieci, ład i        porządek na terenie placówki, kulturalną i zdrową rekreację dzieci;

            5) nauczyciel dyżurny dba o punktualne rozpoczynanie i kończenie poszczególnych        jednostek lekcyjnych.

 

§ 39.

 1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca oddziału opiekował się swoim oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 4. Dyrektor Szkoły na uzasadniony wniosek Rady Rodziców lud Samorządu Uczniowskiego może odwołać wychowawcę i w jego miejsce powołać innego. W tym celu Rada Rodziców lub Samorząd Uczniowski występuje z wnioskiem na piśmie do Dyrektora Szkoły o odwołanie wychowawcy z pełnionej funkcji. Dyrektor Szkoły po przeanalizowaniu wniosku i rozmowie z zainteresowanym nauczycielem podejmuje stosowną decyzję

 

§ 40.

Dyrektor Szkoły może powołać za zgodą nauczyciela i Rady Pedagogicznej nauczyciela na stanowisko dyrektora społecznego szkoły, który funkcję tę pełni do odwołania.

 

§ 40a.

1.      Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej                               i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2.      W szkole wprowadza się dodatkową dokumentację:

1)      Dziennik wychowawczy klasy;

2)      Dziennik lekcyjny nauczyciela;

3)      Dziennik zajęć pozalekcyjnych, dokumentujący realizację godzin wg art.42 KN.

3.     Dziennik wychowawczy klasy zakłada się dla każdego oddziału.  Za jego prowadzenie odpowiada wychowawca oddziału klasy. W Dzienniku Wychowawcy klasy mają prawo dokonywać wpisu nauczyciele prowadzący zajęcia w całym oddziale lub grupach.

4.     Dziennik Wychowawcy klasy zawiera:

1)    listę uczniów w oddziale;

2)    plan pracy wychowawczej na I i II okres;

3)    sprawozdania wychowawcy z realizacji programu wychowawczego                             w poszczególnych okresach szkolnych;

4)    życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów o organizację nauki religii/etyki;

5)    sprzeciw lub jego brak na uczestnictwo w zajęciach z wychowania do życia                    w rodzinie;

6)    zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia;

7)    zgoda rodziców na udział w zajęciach wyrównawczych, socjoterapeutycznych oraz innych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej przez szkołę;

8)    tematykę zebrań z rodzicami;

9)    listę obecności rodziców na zebraniach;

10)kontakty indywidualne z rodzicami;

11)karty informacyjne o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów;

12)karty samooceny zachowania ucznia;

13)karty proponowanych ocen zachowania przez nauczycieli i samorząd klasowy;

14)przydział uczniów do grup międzyklasowych.

5.    Dziennik Wychowawcy przetrzymywany jest w pokoju nauczycielskim, wraz dziennikiem lekcyjnym oddziału.

6.    Dziennik zajęć pozalekcyjnych do dokumentowania realizacji godzin wg art.42 ust. 2 pkt 2 prowadzi każdy nauczyciel zatrudniony w szkole.

7.    dziennik , o którym mowa w ust.6 zawiera:

1)      imię i nazwisko nauczyciela;

2)      wykaz zrealizowanych godzin w poszczególnych semestrach;

3)      dokumentacje potwierdzającą zajęcia prowadzone jako:

a)      kółka zainteresowań , z planem pracy, wykazem uczniów, listą obecności uczniów, tematyką poszczególnych zajęć,

b)      zajęcia z uczniem zdolnym lub słabym , z tematyką zajęć, lista uczniów,

c)      zajęcia opieki świetlicowej ze wskazaniem formy, miejsca i uczniów objętych opieką

4)      rozliczenie semestralne zrealizowanych godzin;

5)      wyniki ewaluacji;

6)      potwierdzenie form sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

8.    Dziennik Wychowawcy i Dziennik Zajęć wg  art. 42 KN są własnością szkoły.

 

Biblioteka szkolna

§ 41.

Postanowienia ogólne

 1. Biblioteka szkolna jest pracowni-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
 2. Z biblioteki mogą korzystać:

1) uczniowie- na podstawie zapisów w dzienniku;

2) nauczyciele i pracownicy szkoły - na podstawie legitymacji służbowych;

3) rodzice - na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego.

 1. Biblioteka może przyjąć imię zaproponowane przez uczniów szkoły.
 2. Nadzór nad biblioteką szkolną pełni Dyrektor Szkoły.

 

§ 42.

Rola dyrektora szkoły i rady pedagogicznej

 1. Dyrektor szkoły:

1) zapewnia odpowiednie pomieszczenie na bibliotekę, właściwe wyposażenie oraz środki finansowe na jej działalność;

2) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi standardami;

3) wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych oraz przekazania biblioteki, jeśli zastępuje zmiana pracownika biblioteki, ustala regulamin komisji skontrowej;

4) zatwierdza regulamin biblioteki (czytelni, wypożyczalni, korzystania ze zbiorów audiowizualnych);

5) nadaje bibliotece imię- na wniosek aktywu bibliotecznego lub Samorządu Uczniowskiego;

6) zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy.

 1. Rada Pedagogiczna:

1) zatwierdza plan pracy biblioteki;

2) opiniuje projekt budżetu biblioteki;

3) analizuje stan czytelnictwa (dwa razy w roku);

4) opiniuje regulamin biblioteki;

5) podejmuje uchwałę w sprawie innowacji zgłoszonych przez nauczyciela bibliotekarza.

3.      Nauczyciele i wychowawcy:

1) współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania, rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów;

2) współuczestniczą w edukacji czytelniczej i medialnej uczniów;

3) znają zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu, zgłaszają propozycje dotyczące gromadzenia zbiorów, udzielają pomocy w selekcji zbiorów;

4) współpracują w tworzeniu warsztatu informacyjnego;

5) współdziałają w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki.

 

 

§ 43.

Funkcje i zadania biblioteki

Obowiązki nauczyciela bibliotekarza

Biblioteka szkolna:

            1) służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły;

            2) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich            kulturę czytelniczą;

            3) współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz innych ścieżek     edukacyjnych;

            4) przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych     źródeł informacji oraz bibliotek;

            5) jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory    biblioteczne na zajęciach z uczniami;

            6) wspiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom    wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej- zdolnym i z trudnościami w          nauce;

            7) zaspokaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów;

            8) wspomaga doskonalenia zawodowe nauczycieli;

            9) współuczestniczy w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy w             zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie.

 

§ 44.

 1. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

1) praca pedagogiczna:

a) udostępnianie zbiorów i innych źródeł informacji, wypożyczenie książek do domu uczniom, pracownikom, rodzicom, wypożyczenia w czytelni, możliwość korzystania w czytelni z internetu, programów multimedialnych,

b) udzielanie informacji,

c) poradnictwo w doborze lektury,

d) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji przy współudziale wychowawców i nauczycieli różnych przedmiotów, zgodnie z programem ścieżki: Edukacja czytelnicza i medialna” - w formie zajęć grupowych oraz przez pracę indywidualną z uczniem,

e) indywidualne kontakty z uczniami zdolnymi, z trudnościami w nauce i innymi,

f) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,

g) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego,

h) pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno - wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji,

i)     informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów,

j)     tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych żródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, poprzez możliwość korzystania ze zbiorów w czytelni, kącik czytelniczy, możliwość wyszukiwania informacji z wykorzystaniem technologii informatycznej,

k)    rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, poprzez organizację konkursów czytelniczych, lekcji bibliotecznych, przygotowywanie gazetek tematycznych, pedagogizacja rodziców, udział w ogólnopolskich projektach i programach,

l)     organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną poprzez organizowanie spotkań z autorami, proponowanie nowości wydawniczych, wyjazdy do kina i teatru, udział w występach filharmonii.

2) prace organizacyjno-techniczne:

a) gromadzenie zbiorów,

b) ewidencja i opracowanie zbiorów,

c) selekcja zbiorów,

d) prowadzenie warsztatu informacyjnego- księgozbiór podręczny, katalogi, kartoteki, teczki tematyczne itp.

e) prace związane z planowaniem i sprawozdawczością- roczne plany pracy, sprawozdania, planowanie wydatków, statystyka czytelnictwa miesięczna, semestralna i roczna,

f) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.

3) inne obowiązki i uprawnienia:

a) odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów,

b) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,

c) współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami oddziałów,

d) współpraca z rodzicami,

e) współpraca z innymi bibliotekami,

f) proponowanie innowacji w działalności bibliotecznej.

 

§ 45.

Organizacja biblioteki

 1. Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia.
 2. Czas pracy biblioteki:

1) biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego;

2) czas pracy biblioteki ustala na początku roku szkolnego Dyrektor Szkoły;

 1. Rodzaje zbiorów:

1) wydawnictwa informacyjne i albumowe;

2) programy i podręczniki szkolne;

3) lektury uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów;

4) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej;

5) czasopisma dla dzieci młodzieży, ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli, naukowe, popularnonaukowe, społeczno - kulturalne, gazety;

6) podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno- wychowawczej nauczycieli;

7) materiały regionalne.

 1. W bibliotece zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Finansowanie wydatków:

1) podstawowym źródłem finansowania biblioteki jest budżet szkoły;

2) planowane roczne wydatki biblioteki stanowią część składową planu finansowego szkoły, który opiniuje Rada Pedagogiczna;

3) biblioteka może otrzymywać dotacje na swą działalność od Rady Rodziców lub z innych źródeł;

4) biblioteka może zdobywać dodatkowe środki finansowe przez prowadzenie działalności gospodarczej, pod warunkiem, że działalność ta nie koliduje z realizacją jej podstawowych zadań.

 

§ 45a.

1.       Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w wymiarze 7 h tygodniowo.

2.       Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły.

3.       Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały.

4.       Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni biblioteki.

5.       Czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę bibliotekarza na sporządzenie kserokopii z materiałów bibliotecznych.

6.       Jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek , a także przedłużyć termin ich zwrotu.

7.       Czytelnik, który w wyznaczonym terminie nie zwraca książek do biblioteki, zostanie ukarany uwagą wpisaną do dziennika lekcyjnego.

8.       Czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza o rezerwację potrzebnej mu pozycji.

9.       Czytelnik może, pod nadzorem bibliotekarza, korzystać z komputerowego wyszukiwania informacji bibliograficznych.

10.   Czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.

11.   Czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed końcem roku szkolnego.

12.   Czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest do przedstawienia w sekretariacie szkoły karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

13.   Czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości o                        mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy.

 

§ 45aa.

   Zasady współpracy biblioteki szkolnej

 1.Biblioteka szkolna współpracuje z:

1)        uczniami;

2)        nauczycielami i wychowawcami oddziałów;

3)        rodzicami;

4)        innymi bibliotekami.

2. W ramach swej działalności biblioteka szkolna może także  nawiązywać współpracę z :

1)       gminą;

2)       władzami lokalnymi;

3)       ośrodkami kultury;

4)       innymi instytucjami.

3.        W szkole istnieją przyjęte zasady współpracy biblioteki z osobami i podmiotami wymienionymi w ust. 1 i 2.

 

§ 45ab.

Formy współpracy biblioteki szkolnej

Biblioteka szkolna współpracuje z wymienionymi w paragrafie 45 aa organami poprzez :

1)   udostępnianie zgromadzonych zbiorów bibliotecznych;

2)   rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów;

3)   prowadzenie punktów bibliotecznych;

4)   wypożyczanie części zbiorów na określony czas;

5)   prowadzenie punktów bibliotecznych;

6)   przygotowywanie materiałów na określone tematy, w przygotowywaniu się do konkursów;

7)   pomoc w doborze literatury tematycznej;

8)   informowanie, propagowanie informacji o stanie czytelnictwa w szkole;

9)   uczestnictwo, organizacja oraz pomoc i współudział w organizacji uroczystości szkolnych i środowiskowych;

10)popularyzacja wiedzy pedagogicznej wśród rodziców;

11) pomoc w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych;

12)  propagowanie dziedzictwa kultury narodowej, regionalnej i historii;

13)  organizacja konkursów czytelniczych, wieczorków poetyckich, spotkań z literaturą, wystawek;

14)  wypracowywanie środków na zakup nowości i doposażenie księgozbioru;

15)   organizacja wycieczek do innych bibliotek.

 

§ 45b.

1.  W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne.

2.  Uchwałę  w  sprawie  wprowadzenia  innowacji  w  szkole  podejmuje  Rada  Pedagogiczna  po  uzyskaniu  zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, oraz opinii Rady Szkoły.

3.   Przed  rozpoczęciem  prowadzenia  zajęć,  o  których  mowa  w  pkt  1,nauczyciel  przedstawia Dyrektorowi Szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.

 

§ 45c.

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego  porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi  nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2.     Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

 

§ 45ca.

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami ćwiczeniowymi w szkole

1.      Podręczniki, materiały edukacyjne i  ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.

2.      Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

3.      Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1 uczniowie uzyskują począwszy od roku szkolnego:

            1) 2014/ 2015- uczniowie oddziału klasy I;

            2) 2015/ 2016- uczniowie oddziału klasy II i IV;

            3) 2016/ 2017- uczniowie oddziału klas III i V;

            4) 2017/ 2018- uczniowie oddziału klasy VI.

4.      W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych szkoła może żądać od rodziców  ucznia zwrotu kosztu ich zakupu lub kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji w oddziałach klas I- III.

5.      Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego:

            1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone       podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;

            2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został       wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i          możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich      podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza             ocen przekazuje szkole protokół zdawczo- odbiorczy, dom której uczeń został     przyjęty.

6.      W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez ministra      odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej (o których      mowa w art. 22 ak ust. 6) dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości    psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych dyrektor może je przekazać dyrektorowi    szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki stają się własnością organu     prowadzącego szkołę, której zostały przekazane.

7.     Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów            edukacyjnych określa dyrektor szkoły przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego   czasu używania.

 

 

Rozdział 6

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 46.

 1. W szkole zatrudnieni są nauczyciele, pracownicy administracji i pracownicy obsługi.
 2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

 

§ 47.

 1. Obowiązki pracownicze nauczycieli i innych pracowników szkoły:

1) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz z podstawowymi funkcjami szkoły;

2) przestrzeganie czasu pracy;

3) przestrzeganie ustalonego porządku pracy;

4) przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych;

5) dbałość o dobro zakładu pracy, obowiązek ochrony mienia pracodawcy oraz zachowania w tajemnicy informacji, które mogłyby narazić pracodawcę na szkodę;

6) przestrzeganie tajemnicy służbowej;

7) przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

 

§ 48.

Zadania nauczycieli

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. Ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
 2. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli. Nauczyciel:

1) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów:

a) w czasie zajęć dydaktyczno–wychowawczych nauczyciel prowadzący zajęcia,

b) w czasie przerw – nauczyciel dyżurujący,

c) w czasie wycieczek szkolnych – opiekunowie i kierownik wycieczki,

d) w czasie uroczystości, imprez szkolnych i środowiskowych – wychowawcy klas.

2) odpowiada za prawidłowe planowanie i przebieg procesu dydaktyczno- wychowawczego;

3) odpowiada za realizację poszczególnych programów nauczania zawartych w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania;

4) odpowiada za realizację Szkolnego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki;

5) stosuje w ocenianiu zasady ustalone w szkolnym systemie oceniania;

6) dba o właściwą współpracę z rodzicami uczniów i środowiskiem lokalnym;

7) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania;

8) wspomaga uczniów z problemami w nauce;

9) ma obowiązek uczestnictwa w posiedzenia Rady Pedagogicznej;

10) doskonali swoje umiejętności dydaktyczno - wychowawcze i podnosi kwalifikacje zawodowe;

11) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,   ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie   i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia;

12) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;

13) prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów;

14) zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy;

   14a) przestrzeganie zapisów „Systemu pomocy  psychologiczno - pedagogicznej oraz    wspierania uczniów  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie;

     14b) udział z zebraniach organizowanych przez wychowawcę oddziału celem omawiania spraw związanych z organizacją, koordynacją i świadczeniem pomocy psychologiczno –pedagogicznej jego wychowankom;

15) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej, w tym poradni specjalistycznej;

16) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z  nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;

17) uczestniczenie w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;

18)  inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:

a) nauczyciel, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu.

 1. Nauczyciel ma obowiązek prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania:

1) dziennik lekcyjny;

2) arkusze ocen, który wypełnia wychowawca oddziału w oparciu o odpowiednie zapisy w dzienniku lekcyjnym;

3) świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły wypełnia wychowawca oddziału;

4) dzienniczek uczniowski;

5) dokumentacja pracy badawczej nauczyciela: konspekty lekcji, prace uczniowskie i analizy wyników nauczania, ewaluacja zajęć, kwestionariusze wypełnionych ankiet, raporty, materiały dydaktyczne.

4. W szkole działa Koordynator d/s Bezpieczeństwa, który wraz z powołanym przez Dyrektora zespołem wykonuje następujące działania:

1)      kreowanie pozytywnego klimatu;

2)      współpraca z: placówkami pomocowymi, organami ścigania, organami sprawiedliwości;

3)      koordynowanie przebiegu interwencji;

4)      praca z uczniem zagrożonym demoralizacją;

5)      rozwiązywanie konfliktów;

6)      kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego.

5. W sytuacjach zagrożenia nauczyciele stosują ,,Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją.

 

§ 49.

Zadania wychowawcy

 1. Zadaniem wychowawcy jest:

1) sprawowanie opieki wychowawczej dostosowanej do wieku ucznia, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły;

2) tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

3) wspomaganie wychowawczej roli rodziny;

4) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

5) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności uczniowskiej;

6) Wychowawca oddziału zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:

a)      prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen, Dziennik Wychowawcy,

b)      sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy,

c)      nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego,

d)     wypisuje świadectwa szkolne,

e)      wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz  szkolnych,  poleceniami Dyrektora  Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

 1. Wychowawca oddziału realizuje swoje zadania:

1) otacza indywidualną opieką każdego ucznia;

2) planuje i organizuje wspólnie z rodzicami ucznia różne formy życia zespołowego, sprzyjające rozwojowi jednostki i integrujące zespół;

3) ustala treści i formę zajęć tematycznych pozostających do jego dyspozycji;

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając i korygując działalność wychowawczą wobec ogółu uczniów, a szczególnie wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka - dotyczy to uczniów z różnymi trudnościami i niepowodzeniami oraz uczniów szczególnie uzdolnionych;

5) ustala oceny z zachowania zgodnie z przyjętym w szkole trybem oceniania;

6) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a) poznania i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i zdrowotnych ich dzieci,

b) współdziałanie z rodzicami w ich działaniach wychowawczych,

c) otrzymywania od nich pomocy w działaniach własnych,

d) włączanie ich w życie oddziału i szkoły,

e) czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego,

f) usprawiedliwiania na pisemną lub ustną prośbę rodziców nieobecności ucznia w szkole w terminie 7 dni od powrotu ucznia do szkoły,

g) informowanie o postępach w nauce i zagrożeniu promocji.

7)  organizuje co najmniej cztery raz w ciągu roku szkolnego spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji dotyczących spraw wychowawczych i postępów ucznia w nauce;

8) współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu;

9) potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;

10)zapoznaje uczniów na godzinach wychowawczych oraz ich rodziców podczas zebrań ze statutem szkoły, szczegółowo przedstawia zasady wewnętrznego systemu oceniania, Program Wychowawczy i Profilaktyczny szkoły oraz Szkolny Zestaw Programów Nauczania;

11) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;

12) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

13) (uchylony)

14) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak  i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w   nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy   tym,   którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności  w uzupełnieniu materiału;

15) współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom;

16) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji                            z wnioskami    o udzielenie pomocy.

3. W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno – pedagogicznej uczniom powierzonej klasy do obowiązków wychowawcy należy:

1)        przeanalizowanie dostarczonych przez rodziców orzeczeń z poradni psychologiczno – pedagogicznej i wszczęcie postępowania zgodnie z procedurą określoną w ,,Systemie pomocy  psychologiczno - pedagogicznej oraz wspierania uczniów  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie.”;

2)        przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności / zdolności uczniów;

3)        przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów;

4)        zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; wychowawca oddziału poznaje ucznia  i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań ucznia i jego relacji z innymi,  analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem społecznym. Sam wchodzi w relację z uczniem i ma szansę dokonywać autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji dzieje. Dodatkowo ma możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworów dziecka. Może mieć również dostęp do wyników badań prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej diagnozy;

5)        określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie;

6)        w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej wszczęcie postępowania zgodnie z ,,Systemem pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz    wspierania uczniów  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie.”;

7)        złożenia wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi – w  ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w szkole;

8)        poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca oddziału, a podpisuje dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba. W przypadku pisma wychodzącego na zewnątrz wychowawca oddziału jest obowiązany zachować zasady obowiązujące w Instrukcji kancelaryjnej;

9)        monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach;

10)    informowanie rodziców i innych nauczycieli  o efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej   i postępach ucznia;

11)    angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;

12)    prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom swojej klasy, zgodnie z zapisami w statucie szkoły;

13)    stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych                                              i psychologicznych oraz dokonania ewaluacji typu „in - term”  w trakcie i ewaluacji  „ in - post ” – na zakończenie;

14)    prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;

15)    udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.

 

§ 49a.

1. Do zadań pedagoga  należy:

1)        prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia;

2)        minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

3)        prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;

4)        wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;

5)         rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;

6)         określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno –    pedagogicznej zarówno uczniom, rodzicom, jak i nauczycielom;

7)        organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno –pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

8)        podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;

9)        działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

10)    prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych  porad w zakresie wychowania.

11)    wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki;

12)    diagnozowanie dojrzałości szkolnej;   

13)    udział w opracowywaniu programów profilaktyki;

14)    przewodniczenie Zespołom d/a Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;

15)    realizacja zadań przypisanych Zespołom;

16)    prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 49b.

1. Do zadań logopedy należy:

1)        przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z grupy zerowej w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy głośnej i pisma – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej;

2)        diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej;

3)        prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych indywidualnych lub                       w grupach;

4)        utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie  instruktażu dla rodziców;

5)        udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy                      i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;

6)        prowadzenie terapii logopedycznej poprzez prowadzenie raz w miesiącu ćwiczeń logopedycznych we wszystkich grupach zerowych;

7)        prowadzenie pomocy psychologiczno –pedagogicznej;

8)        udział w pracach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;

9)        stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno –kompensacyjne;

10)    organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy;

11)    podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;

12)    organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym;

13)    prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 49c.

 Obowiązki opiekuna samorządu uczniowskiego

Opiekun samorządu uczniowskiego:

1)     zabezpiecza realizację regulaminu samorządu uczniowskiego;

2)     pośredniczy w kontaktach uczniów z radą pedagogiczną, radą rodziców i dyrektorem szkoły;

3)     służy pomocą i radą w rozwijaniu nieskrępowanej działalności samorządowej uczniów;

4)     prowadzi dokumentację samorządu uczniowskiego;

5)     przynajmniej raz w roku przedkłada sprawozdanie z działalności na posiedzeniu rady pedagogicznej.

 

§ 50.

Zadania zespołów nauczycielskich

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenia zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Zespoły te tworzy Dyrektor Szkoły.
 3. Pracę zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
 4. Zespół pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny, zgodnie z ustaleniami planu pracy szkoły.
 5. Cele i zadania zespołów obejmują:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania;

2) wspólne opracowanie sposobów realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych;

3) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

5) współdziałanie w organizowaniu sal lekcyjnych, pracowni, a także w uzupełnianiu ich wyposażania;

6) wspólne opiniowanie, przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

 

§ 51.

Zadania innych pracowników szkoły

 1. W szkole tworzy się następujące stanowiska administracji i obsługi:

1)      sekretarz szkoły;

2)      konserwator;

3)      palacz c.o.;

4)      sprzątaczka.

 1. Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego może utworzyć inne niż określone w ust.1 stanowiska administracji i obsługi.
 2. Pracownicy administracji i obsługi wykonują swoje zadania zgodnie z zakresami czynności poświadczając ten fakt własnoręcznym podpisem.
 3. Szczegółowe zakresy czynności dotyczące danego stanowiska pracy przechowywane są w teczkach akt osobowych.
 4. Pracownicy administracji i obsługi współdziałają z nauczycielami w realizacji statutowych celów szkoły.

 

 

Rozdział 7

Wewnątrzszkolne ocenianie

§ 52.

Ocenianie wiadomości i umiejętności

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

2)    pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju;

2a) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy;

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i szczególnych uzdolnieniach ucznia;

5)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący w oddziale, dostarczając uczniowi informacji zwrotnej o:

1) jakości jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności;

2) skuteczności wybranych metod uczenia się;

3) poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)    formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć o których mowa w art. 13 ust 3 ustawy o  systemie oświaty;

1a) ustalenie kryteriów oceniania zachowania;

2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć o których mowa w art. 13 ust 3 ustawy o  systemie oświaty, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania;

3)   przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

3a) Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

3b) Ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4)   ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunków ich poprawiania;

5)   ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

§ 53.

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i rodziców. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu, jego rodzice mogą otrzymać pracę dziecka do wglądu na terenie szkoły w ciągu miesiąca od daty przeprowadzenia sprawdzianu. Prace te są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.
 2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić przedstawiając do wglądu ocenioną pracę i wymagania na poszczególne oceny z materiału objętego sprawdzianem.

3.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia.

4.      Nauczyciele mają obowiązek informowania rodziców o rozpoznanych trudnościach i problemach edukacyjnych ucznia i podejmowanych działaniach zaradczych.

5.      Nauczyciel ma obowiązek uzasadnić ustaloną ocenę na prośbę ucznia bądź rodzica.

 

§ 54.

 1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzona specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

1a.             Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach        edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości       psychofizycznych ucznia.

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

 

§ 55.

 1. (uchylony)
 2. (uchylony)

2a. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2b. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 1. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony(a)”.

 

§ 56.

Sposoby informowania uczniów o wymaganiach edukacyjnych i kryteriach oceniania

 1. Nauczyciel danego przedmiotu zapoznaje uczniów z kryteriami ocen i wymaganiami edukacyjnymi (na pierwszych lekcjach danego przedmiotu w roku szkolnym) oraz sposobem oceniania wewnątrzszkolnego (potwierdzenie przez wpis do dziennika lekcyjnego).
 2. Wychowawcy klas na godzinach wychowawczych informują uczniów o kryteriach oceny zachowania i sposobu oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (potwierdzenie przez wpis do dziennika lekcyjnego).
 3. Wychowawcy klas podają rodzicom informację o sposobie oceniania, wymaganiach edukacyjnych i kryteriach oceniania z poszczególnych przedmiotów i zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym (potwierdzenie poprzez wpis do dziennika lekcyjnego).
 4. Wychowawcy udzielają na pierwszym zebraniu z rodzicami w danym roku szkolnym informacji o szkolnym zestawie programów nauczania wybranym dla danego oddziału klasowego.
 5. Szkolny zestaw programów nauczania i kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów są udostępniane rodzicom bez ograniczeń za pośrednictwem wychowawcy klasy.

 

§ 56a.

Prawa ucznia związane z wewnątrzszkolnym ocenianiem

Uczeń ma prawo:

1)      do zapoznania się z programem nauczania, jego celami i stawianymi wymaganiami;

2)      do informacji na temat zakresów wymagań oraz metod nauczania;

3)      posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów nauczania i zachowania;

4)      nie być odpytywanym i ocenianym 2 razy w semestrze po zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi;

5)      do poprawiania każdej oceny w terminie ustalanym przez nauczyciela przedmiotu;

6)      do egzaminu klasyfikacyjnego za okres nieobecności w szkole;

7)      do egzaminu poprawkowego z przedmiotu, z którego otrzymał ocenę niedostateczną;

8)      do podwyższenia przewidywanej oceny rocznej z zachowania na wniosek rodzica bądź ucznia;

9)      do powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie pisemnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności;

10)  do jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny stanu wiedzy i umiejętności;

11)  do podwyższenia przewidywanej oceny rocznej na wniosek rodzica bądź ucznia na zasadach określonych w wewnątrzszkolnym ocenianiu;

12)  do zwolnienia, w uzasadnionych przypadkach, na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki. Decyzję o zwolnieniu ucznia z wyżej wymienionych zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza. W przypadku zwolnienia ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje sięzwolniony";

13)   do wglądu do swoich poprawionych i ocenionych prac pisemnych;

14)   do otrzymania uzasadnienia otrzymanej oceny.

 

§ 57.

Sposoby i zasady sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów

 1. W szkole stosowane są następujące sposoby sprawdzania wiadomości uczniów:

1) Sprawdziany pisemne oraz testy wiadomości i umiejętności:

a) sprawdzian nie może trwać dłużej niż 2 godziny lekcyjne,

b) sprawdzian powinien obejmować przynajmniej 1 dział wiadomości,

c) przed sprawdzianem należy przeprowadzić lekcję powtórzeniową,

d) sprawdzian musi być zapowiedziany przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,

e) w ciągu jednego dnia może być przeprowadzony tylko jeden sprawdzian, zapisany w dzienniku lekcyjnym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

2) Testy sprawnościowe przeprowadzane są na lekcjach wychowania fizycznego według ogólnie przyjętych zasad;

3) Kartkówki:

a) kartkówki obejmują swoim zakresem nie więcej niż 3 ostatnie lekcje,

b) czas pisania kartkówki powinien być dostosowany do potrzeb uczniów, ale nie powinien przekraczać 15 minut.

4) Prace klasowe:

a) prace klasowe stosowane są na lekcjach języka polskiego,

b) prace klasowe przeprowadzane są 2 - 3 razy w semestrze,

c) planowany termin przeprowadzania pracy klasowej podawany jest uczniom z dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz z podaniem przykładowych tematów,

d) czas pisania pracy klasowej nie może przekraczać 2 godzin lekcyjnych.

5) Karty pracy;

6) Własne wytwory pracy;

7) Prace domowe:

a) prace domowe zadawane są z wszystkich przedmiotów,

b) stosuje się prace pisemne, ustne i manualne,

c) brak pracy domowej uczeń może zgłosić 1 raz w semestrze przed lekcją bez podania przyczyny,

d) uczeń po tygodniowej nieobecności ma prawo do zgłoszenia dodatkowego braku zadań, ma jednak obowiązek uzupełnić zaległe zadania w ciągu najbliższego tygodnia.

8) Odpowiedzi ustne stosowane są na lekcjach wszystkich przedmiotów:

a) uczeń może zgłosić 1 raz w semestrze nie przygotowanie, informuje o tym nauczyciela przed lekcją.

9) Konkursy przedmiotowe:

a) uczniowie przygotowywani są do konkursów przedmiotowych podczas zajęć pozalekcyjnych,

b) udział w konkursach jest brany pod uwagę podczas wystawiania oceny śródrocznej lub rocznej z zachowania i przedmiotu.

 1. Nie przewiduje się prac i odpytywania uczniów w formie zaliczeniowej na koniec semestru.
 2. Nauczyciel może oprócz ocen za odpowiedzi i formy pisemne stosować oceny za aktywność.
 3. Prace klasowe i sprawdziany wiadomości są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich napisać z całą klasą, powinien uczynić to w terminie do dwóch tygodni od rozdania prac.

4a.Nauczyciel ma obowiązek, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem poinformować uczniów o terminie pisemnego sprawdzianu wiadomości lub pracy klasowej trwającej co najmniej jedną godzinę lekcyjną. Sprawdzian taki może być jeden w ciągu dnia i nie więcej niż trzy w ciągu tygodnia. Prawo to nie dotyczy