PRGRAM WYCHOWAWCZY, PROFILAKTYCZNY

PROGRAM WYCHOWAWCZY
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Gierałtowie
Program Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie nawiązuje do tradycji polskiej oraz tradycji szkoły.  Został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie.
Wierzymy, iż wprowadzenie wypracowanych zasad przyczyni się do stworzenia w naszej szkole atmosfery wzajemnej życzliwości i przyjaźni połączonej jednocześnie z konsekwencją wymagań.
Szkolny program wychowawczy obejmuje w szczególności:
-        Powinności wychowawców klas.
-        Powinności wychowawcze każdego nauczyciela, określone w ramach zadań ogólnych szkoły.
-        Powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych.
-        Wychowawcze treści zawarte w Statucie.
-        Harmonogram działań okolicznościowych.
-        Zwyczaje i tradycje szkolne.
-        Sytuacje wymagające wsparcia lub interwencji wychowawczej
W opracowaniu programu przyjęto następującą konstrukcję układu materiału:
I.        Założenia podstawowe
II.     Cele wychowawcze
III.   Metody i sposoby działania
IV. Ewaluacja Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie
 
I. ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE
 
1.    Każdy współtworzący społeczność szkolną jest osobą, człowiekiem wolnym, który świadomie wstąpił do tej społeczności i zdecydował się na jej współtworzenie.
 
2.    Każdy członek społeczności szkolnej jest świadomy, że wolność niesie ze sobą trud odpowiedzialności za dokonywane wybory.
 
3.    Wszyscy pracownicy szkoły mają wpływ na kształtowanie osobowości uczniów – wychowują swoją osobowością i zachowaniem.
 
4.    Wszystkich członków wspólnoty szkolnej cechuje brak obojętności na potrzeby drugiego człowieka.
 
5.    Podstawowym prawem i obowiązkiem w szkole jest nauka i uczestniczenie w zajęciach.
 
6.    Szkoła wychowuje do aktywności w podejmowaniu zadań w życiu dorosłym.
 
 
 
 
 
 
II. CELE WYCHOWAWCZE
 CELE OGÓLNE 
Społeczność szkolną, jako formę wspólnoty wychowawczej, stanowią uczniowie, ich rodzice oraz wszyscy pracownicy szkoły współpracujący w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku w podejmowaniu wyznaczonych zadań.
 
Celem głównym społeczności szkolnej jest pomoc wychowankowi w jego wszechstronnym rozwoju osobowym. Wszelkie działania wychowawcze winny służyć kształtowaniu i wypracowaniu przez wychowanka coraz pełniejszej wewnętrznej harmonii sfery fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i duchowej.
Działania wychowawcze mają na celu wypracowanie takich postaw wychowanka, jak:
-        kultura osobista – zachowanie się z godnością i szacunkiem dla drugiego – wyrażona przez postawę i słowa, strój, dbałość o estetykę pomieszczeń, itd.,
-        pozytywne nastawienie wobec innych,
-        życzliwość,
-        odpowiedzialność za drugiego człowieka (kolegę, koleżankę, rodzica, nauczyciela itp.),
-        wrażliwość na krzywdę innych ludzi: biednych, samotnych, cierpiących z różnych przyczyn,
-        dążenie do budowania więzi między pokoleniami,
-        tolerancja i szacunek wobec ludzi różnej narodowości, rasy, religii, poglądów,
-        miłość i szacunek do Ojczyzny – poznawanie jej historii, tradycji oraz troska o utrzymanie i pomnożenie tego dziedzictwa,
-        szacunek dla pracy – nauki: uczciwość, rzetelność, aktywność społeczna, ofiarność, bezinteresowność,
-        świadomość, że wszyscy należymy do wspólnoty ogólnoludzkiej,
-        umiejętność obcowania z przyrodą – szacunek dla przyrody, odkrywanie jej piękna i tajemnic, zdrowy odpoczynek,
-        zdolność do samodzielnego myślenia, szacunek dla prawdy, wysoki poziom wiedzy, inteligencji i umiejętności (na miarę własnych możliwości)
-        odporność na negatywne wpływy.
CELE SZCZEGÓŁOWE
Rodzaj wartości, którą chcemy wykształcić Sytuacje wychowawcze Metody i formy pracy z uczniami Uwagi o uzyskiwanych wynikach w trakcie realizacji
1 2 3 4
Rozwój intelektualny
 
1.Odpowie-dzialność
 
 
Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za postępowanie swoje i kolegów
Uświadomienie konieczności efektywnego i racjonalnego uczenia się.
 
·   Godziny wychowawcze.
·   Klasowe zebrania rodziców.
 
 
2.Zdobywanie wiedzy i umiejętności
 
·   Uświadomienie uczniom roli wykształcenia jako inwestycji w samego siebie.
·   Rola samokształcenia w zdobywaniu wiedzy
 
·   Wymiana poglądów na temat właściwego korzystania z lekcji, metod uczenia się.
·   Godziny wychowawcze.
·   Współpraca z pedagogiem, biblioteką i poradnią psychologiczno- pedagogiczną.
 
 
3.Systema-tyczność
 
Rozwijanie u uczniów poczucia systematyczności jako niezbędnego warunku sukcesów dydaktycznych.
 
·   Wdrażanie, kontrola i ocena systematycznej pracy na lekcji i odrabiania prac domowych.
 
 
4. Udzielanie pomocy innym uczniom
 
·   Uświadomienie uczniom roli udzielania pomocy innym.
 
Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów mających niepowodzenia szkolne.
Wczesna diagnoza uczniów z niepowodzeniami szkolnymi i podejmowanie działań w kierunku ich niwelowania.
 
Rozwój fizyczny
 
1. Zdrowie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przybliżenie uczniom istoty zdrowia w aspekcie fizycznym i psychicznym, nad którym ciągle należy pracować.
Kształtowanie właściwych nawyków i przyzwyczajeń zdrowotnych oraz zasad higieny osobistej.
Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad higieny w szkole.
Ukazanie czynników warunkujących zdrowie fizyczne i psychiczne
Różnorodność form organizacji czasu wolnego ucznia.
Zachęcanie do uprawiania różnych form rekreacji ruchowej i sportu.
Kształtowanie właściwych postaw w walce z zagrożeniami zdrowia fizycznego i psychicznego.
 ·   Projekcja filmu o nowych metodach udzielania pierwszej pomocy oraz właściwego organizowania wolnego czasu ucznia.
·  Wycieczki, imprezy sportowe,
·   Wdrażanie programów profilaktycznych i sportowych.
·   Pogadanki, prelekcje, spotkania z pedagogiem, spotkania z pielęgniarką, policjantem, strażnikiem Straży Miejskiej
 
 
 
 
 2.Profilaktyka uzależnień


 
 
 
 
 . zapoznanie uczniów z pojęciami nałóg, używki, uzależnienie, alkohol, narkotyki i dopalacze
. zapoznanie ze zgubnym wpływem alkoholu i nikotyny na organizm człowieka
. uświadomienie uczniom zagrożeń związanych ze spożyciem środków psychoaktywnych
. wzmacnianie asertywnej postawy wśród uczniów (uczeń umie przeciwstawić się niewłaściwym naciskom innych, potrafi stanowczo odmówić)
 
 . realizacja programów        profilaktycznych
. godziny wychowawcze
. współpraca z pedagogiem

 
 
 
 
 
 
 
3. Wytrwałość i wyrzeczenie
·   Uświadomienie uczniom, że czynna, wytrwała praca nad własnym zdrowiem jest podstawą dobrego samopoczucia i optymizmu życiowego.
·  Uświadomienie potrzeby zerwania z niezdrowymi przyzwyczajeniami (niezdrowa żywność, nadmiar słodyczy, używki, długie oglądanie telewizji, siedzenie przy komputerze) jako warunku zdrowej sylwetki i afirmacji życia.
·   Udział uczniów w konkursach, zawodach sportowych, czynne spędzanie wolnego czasu
·   Ukazywanie pozytywnych wzorców. 
 
 
Rozwój społeczny
 
 
1.Rodzina
i dom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· Kształtowanie wizji rodziny jako wartości.
· Wskazywanie na miłość rodzicielską, bezinteresowność i poświęcenie rodziców oraz ich odpowiedzialność za los dziecka.
· Kształtowanie postaw  odpowiedzialności wzajemnej za siebie.
·   Rozwijanie uczuć w stosunku do swoich domów rodzinnych, jako kolebki, w której przychodzi na świat i rozwija się człowiek.
·   Funkcje rodziny.
·   Zagrożenia rodziny jako naturalnego środowiska wychowawczego.
·   Uwrażliwienie na rolę więzi rodzinnych w naszym życiu.
·   Role społeczne wynikające z odmiennych płci.
Uczenie okazywania wdzięczności i miłości rodzicom.
Ukazanie pozytywów wynikających z rodziny wielopokoleniowej.
 
·   Spotkania z rodzicami Dzień Matki, Ojca, Babci i Dziadka lub Dzień Rodziny/Festyn Rodzinny
·   Wykonywanie drobnych upominków dla członków rodziny.
·   Formy spędzania wolnego czasu z rodziną.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Wspólnota
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .   Rozwijanie wśród uczniów poczucia przynależności do narodu, „małej Ojczyzny”, szkoły, klasy.
·   Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.
·   Poznawanie własnego środowiska.
·   Zaangażowanie w życie społeczne środowiska, szkoły, parafii.
·   Podkreślenie symboliki stołu, jako miejsca negocjacji stron będących w konflikcie.
·   Uświadomienie uczniów, że stół, to nie tylko miejsce spożywania posiłków, ale szczególny mebel w domu, który łączy wszystkich domowników, domowników i gości, jest miejscem spotkania.
 
·   Wycieczki.
·   Konkursy.
·   Wystawy.
·   Gazetki.
 
 
 
 
·   Dekoracja stołu.
·   Współudział w  przygotowaniu posiłków np.: Wigilia.
 
 
3. Demokracja
 
·   Umiejętności podejmowania decyzji.
 
·   Praca w samorządzie klasowym i szkolnym.
 
 
4.Punktualność
 
 
 
 
Kształtowanie poczucia punktualności i obecności na lekcjach.
 
Rzetelne odnotowywanie frekwencji w dzienniku.
Punktualne rozpoczynanie i kończenie lekcji przez nauczyciela.
Punktualne przychodzenie na lekcje uczniów i zdyscyplinowane rozpoczynanie zajęć
 
 
5. Bezintere-
sowność
 
 
 
·   Budzenie wrażliwości na potrzeby innych ludzi, chęci działania i pomocy ludziom starym, chorym, bezdomnym.
·   Zapobieganie znieczulicy społecznej poprzez uczulenie na potrzeby fizyczne i psychiczne kolegi, koleżanki, drugiego człowieka, innych ludzi.
 
·   udział w Wielkie Orkiestrze Świątecznej Pomocy
- akcje społeczne: ,,Góra grosza”, zbieranie plastikowych  nakrętek
 
 
6. Odpowie-
dzialność
 
. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za mienie szkolne, prywatne, społeczne.
 
  Dbałość o wystrój sal (ukwiecenie, sprzątanie, aktualne gazetki.
 
 
 
Rozwój moralny
 
1. Praca nad sobą. Umiejętność bycia sobą.
 
Uznanie właściwej hierarchii wartości dobra i zła.
Uświadomienie uczniom, że głos sumienia jest drogowskazem rozgraniczającym dobro od zła.
 
·  Całokształt oddziaływań pedagogicznych.
 
 
 
 
·  Reagowanie uczniów i nauczycieli na najmniejsze przejawy kradzieży.
 
·   Reagowanie na zło.
 
·  Charakterystyka ludzi, którzy swoim życiem zaświadczyli o postawie dobroci: ojciec św. Jan Paweł II.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Poszanowanie cudzej własności
 
·   Kształtowanie postawy szacunku dla cudzej własności.
 
 
 
3. Odwaga
 
 
·   Kształtowanie aktywnych postaw dzieci wobec czynionego zła i niszczenia, dewastacji, znęcania się i przeciwdziałaniu obojętności i bierności.
 
 
4. Uczciwość
Rozwijanie postawy uczciwości w relacjach międzyludzkich jako jeden z warunków uznania u ludzi.
 
 
5. Prawdo-
mówność
 
 
·        Kształtowanie poczucia prawdomówności jako jednej z głównych wartości obowiązujących w relacjach osobowych.
·        Eliminacja kłamstwa z codziennego życia jako źródło zła i brak zaufania do drugiego człowieka.
 
 
6. Dobroć
 ·   Kształtowanie umiejętności świadczenia postawy „być” nad „mieć” w codziennych relacjach międzyludzkich
 
 
7. Pokora
 
 
 ·   Kształtowanie cnoty pokory jako postawy przeciwstawnej dla pychy, egoizmu
·   Wyrażanie poprzez cnotę pokory postawy szacunku dla dzieła Stwórcy otaczającego nas świata przyrody, wielkich ludzi i dzieł, które stworzyli.
 
 
8. Wdzięczność
·   Kształtowanie postawy wdzięczności jako wyrazu szacunku i podziękowania za doznaną dobroć, miłość.
 
 
Rozwój duchowy
 
1. Patriotyzm
 
 
 
 
·   Kształtowanie poczucia wartości Ojczyzny jako wspólnego dziedzictwa kulturowego.
·   Kształtowanie szacunku dla własnego  państwa.
·   Uczenie postawy miłości, służby i wierności Ojczyźnie
·   Wskazanie współczesnych zagrożeń bytu narodowego.
 ·        Poznanie hymnu, symboli narodowych.
·        Poznanie historii kraju, pieśni patriotycznych.
·        Prezentacja sylwetek wielkich Polaków jako wzorców osobowych.
 
 
2. Tradycja
 
·   Ukazanie historycznego dorobku największych religii ze szczególnym podkreśleniem religii chrześcijańskiej.
 
·   Udział w uroczystościach religijnych.
·   Współpraca z parafią.
 
 
3. Wiara
 
 
 
 
·   Uświadomienie uczniom, że żywa wiara zgodnie z Dekalogiem jest drogą do zbawienia każdego wierzącego.
·   Uświadomienie potrzeby dawania świadectwa wiary na każdy dzień.
·   Uświadomienie uczniom, że rozum prowadzi do głębszej wiary.
·   Wiara nadaje sens życiu
 
·   Rekolekcje
 
 
 
 
 
 
 
4. Tolerancja
 
 
 
 
 
·        Przybliżenie zagadnień dotyczących kościołów i wspólnot wyznaniowych w Polsce.
·        Uzmysłowienie uczniom faktu, że Kościół katolicki to główny czynnik narodotwórczy na przestrzeni historii, broniący niepodległości i suwerenności Polski.
 
Wykorzystanie fragmentów papieskiej homilii i nauczania Jana Pawła II.
Konkurs wiedzy o życiu Jana Pawła II, Św. Jadwigi Śląskiej
Ścisła współpraca z Kościołem lokalnym w trosce o właściwą formację duchową wychowanków.
 
 
 
 
 
 
 
 
III. METODY I SPOSOBY DZIAŁANIA
 
1. FORMY I ŚRODKI DZIAŁANIA
1.      Tematyczne godziny wychowawcze związane z problematyką Programu Wychowawczego:
-    Zasady bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze szkoły.
-    Regulaminy i zasady zachowania się ucznia w szkole.
-    Negatywne skutki działania alkoholu, nikotyny i narkotyków – wyrabianie silnej woli oraz wewnętrznej dyscypliny.
-    Radzenie sobie z agresją i przemocą.
 
2.      Prelekcje wygłaszane przez specjalistów dla rodziców, zgodnie z propozycjami rodziców.
 
3.      Spotkania klasowe z rodzicami:
Celem pierwszego spotkania (wrześniowego) winno być wzajemne zapoznanie i integrowanie środowiska wychowawczego klasy oraz ustalenie zasad udziału wszystkich osób w procesie wychowawczym. Obowiązkiem rodziców powinno być uczestnictwo w każdym zebraniu.
 
4.      Stworzenie możliwości działania Samorządu Uczniowskiego.
 
 
 
 
 
 
2. ZADANIA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY ORAZ RODZICÓW
 
 
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
 
1.      Wszyscy nauczyciele wprowadzają do tematyki swego przedmiotu elementy Programu Wychowawczego Szkoły.
2.      Warunkiem stawiania uczniom wymagań punktualności i obecności na lekcjach jest rzetelne odnotowywanie obecności w dzienniku. Podstawowym obowiązkiem jest punktualne rozpoczynanie i kończenie oraz solidne przygotowanie zajęć.
3.      Każdy nauczyciel kieruje się dobrem ucznia, a nie swoją wygodą i jest do dyspozycji ucznia, aby prowadzić z nim rozmowy indywidualne.
4.      Wszystkich nauczycieli obowiązuje stałe doskonalenie merytoryczne, pedagogiczne, psychologiczne i etyczne.
5.      Obowiązkiem każdego nauczyciela jest każdorazowe reagowanie na dostrzeżone dobro i zło.
6.      Nauczyciel winien przestrzegać zasad zawartych w Statucie szkoły. 
7.      Zadaniem każdego nauczyciela jest dopilnowanie prawidłowego stylu spędzania przerw przez uczniów. Wszystkich nauczycieli – dyżurnych pracowników szkoły wspierają w tych działaniach inni pracownicy szkoły.
8.      Nauczyciele i inni pracownicy szkoły dbają o godność zawodową.
 
 
 
 
 
 
WYCHOWAWCA
 
1. Opracowuje w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły – klasowy plan wychowawczy w porozumieniu z rodzicami i uczniami.
2. Podejmuje systematyczne wysiłki zmierzające do wytworzenia prawidłowej atmosfery wspólnoty klasowej.
3. Uczestniczy we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy. 
4. Czuwa nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, jest w stałym kontakcie z rodzicami, zna sytuację pozaszkolną wychowanka.
 
5. Organizuje klasowe zebrania rodziców.
 
6. Prowadzi prawidłowo i systematycznie dokumentację klasową.
 
7. Zawiadamia rodziców w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka.
 
8. Wychowawca ma obowiązek reagować na nieestetyczny wygląd i strój dziecka.
 
RODZICE
 
1.      Każdy z rodziców powinien uczestniczyć w życiu szkoły i klasy oraz świadomie współpracować ze szkołą zgodnie z jej założeniami wychowawczymi.
2.      Rodzice powinni uczestniczyć w zebraniach rodziców, prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym.
3.      Zobowiązuje się rodziców do niezwłocznego zawiadomienia wychowawcy o nieobecności ucznia (w ciągu tygodnia) oraz do stałego kontaktu z wychowawcą w innych sytuacjach wychowawczych.
4.      Rodzice powinni dbać o odpowiedni strój i wygląd dziecka, zabraniając mu malowania włosów, oczu, paznokci, nakładania tatuaży.
5.      Niezbędnym elementem wychowania jest pomoc dzieci w obowiązkach życia rodzinnego i domowego.
6.      Propozycje współpracy rodziców ze szkołą to:
-      czynny udział rodziców w wychowaniu, np.: rozwiązywanie problemów wychowawczych klasy (poszczególnych wychowanków),
-     udział w wycieczkach, imprezach kulturalnych, dyskotekach itp.,
-    udział w działaniach gospodarczych, np.: dbałość o wygląd estetyczny klasy.
 
IV.   EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W GIERAŁTOWIE
 
 
Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie podlegać będzie ewaluacji. W ewaluacji uwzględnimy opinie uczniów, rodziców, nadzoru.
Stosowane będą następujące sposoby ewaluacji:
  • ankiety przeprowadzane wśród uczniów, nauczycieli, rodziców
  • badanie opinii na spotkaniach z rodzicami, na zebraniach samorządu uczniowskiego
  • wypowiedzi i uwagi nauczycieli na posiedzeniach rad pedagogicznych

 

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. JANA PAWŁA II W GIERAŁTOWIE (2015-2016)

 
      I.   ADRESACI PROGRAMU
 Adresatami Szkolnego Programu Profilaktycznego są: uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Gierałtowie.
 
II.  TERMIN REALIZACJI PROGRAMU
       Program będzie realizowany w całym roku szkolnym.
 
III.   CEL GŁÓWNY
 Planowanie i wdrażanie wszelkich oddziaływań profilaktycznych na ucznia, jego najbliższego środowiska w celu przygotowania do zdrowego stylu życia, zminimalizowania negatywnych oddziaływań oraz zapobieganie uzależnieniom.
 
CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE
·         Diagnoza zagrożeń w szkole
·         Wczesna interwencja w sytuacji zaistniałego problemu
·         Wsparcie uczniów w rozwoju emocjonalnym, społecznym i fizycznym
·         Zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w szkole
·         Przeciwdziałanie i zapobieganie uzależnieniom, osłabianie czynników ryzyka, wzmacnianie czynników chroniących (profilaktyka)
·         Zapobieganie niebezpieczeństwom w szkole, w tym przemocy fizycznej i psychicznej
·         Wsparcie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole
·         Wsparcie rozwoju dzieci 6 – letnich w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego
·         Zwiększenie samoświadomości uczniów codo niebezpieczeństw i zagrożeń
·         Wykształcenie w uczniach umiejętności współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych
·         Wykształcenie w uczniach i rodzicach postaw pro-zdrowotnych i pro-ekologicznych
·         Wykształcenie i wzmocnienie pozytywnych postaw i zachowań, w tym postaw obywatelskich oraz rozwinięcie umiejętności respektowania norm społecznych
·         Wykształcenie właściwego klimatu w szkole sprzyjającego prawidłowym relacjom uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel, nauczyciel – nauczyciel, nauczyciel – rodzice
 
IV. CELE SZCZEGÓŁOWE
·         Eliminowanie agresywnych zachowań uczniów i stosowanej przez nich przemocy.
·         Wdrażanie uczniów do przestrzegania norm zachowań dotyczących kultury osobistej.
·         Wykształcenie właściwej postawy wobec problemów uzależnień.
·         Pomoc psychologiczno – pedagogiczna uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym problemy wychowawcze.
·         Pomoc socjalna uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
·         Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.
·         Kontynuacja współpracy z instytucjami na rzecz profilaktyki (MGOPS, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Sąd Rejonowy,        Kuratorzy,  Policja, Służba Zdrowia, Ochotnicza Straż Pożarna, itp).
·         Zapoznanie z wykazem instytucji, w których można uzyskać pomoc.
V.  METODY PRACY
·         Rozmowa (indywidualna rozmowa z uczniem, rodzicem, nauczycielem)
·         Wywiad
·         Ulotki
·         Prelekcje, pogadanki, spotkania tematyczne i warsztatowe
·         Gry dydaktyczne i zabawy (sytuacyjne i interakcyjne)
·         Konkursy, quizy, krzyżówki
·         Burza mózgów
·         Ankiety
·         Rysunki, plakaty
·         Przedstawienia, teatrzyki
·         Drama i odgrywanie ról
·         Wykład
·         Rozgrywki sportowe
    VI.   FORMY PRACY
·         Praca indywidualna
·         Spotkania z rodzicami
·         Praca w grupach
·         Zajęcia warsztatowe, spotkania tematyczne
·         Praca w zespołach zadaniowych
·         Poradnictwo i konsultacje
·         Terapia pedagogiczna.
VII.  ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
·         Dbanie o wszechstronny rozwój dziecka i dobro uczniów
·         Dbanie o wysoki poziom nauczania
·         Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przez przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym
·         Współpraca szkoły z rodzicami
·         Wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniów niepełnosprawnych
·         Diagnozowanie problemów, których przyczyną są trudności wychowawcze, szkolne, emocjonalne i zdrowotne uczniów oraz eliminowanie tych problemów
·         Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole
·         Wspieranie uczniów zdolnych oraz rozwijanie zainteresowań uczniów
·         Wspieranie rozwoju uczniów 6 i 7– letnich rozpoczynających naukę w szkole
·         Zapobieganie uzależnieniom uczniów poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną
·         Zachęcanie i wymaganie od uczniów zachowań prospołecznych oraz kształtowanie norm społecznych
·         Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych
·         Podnoszenie wiedzy i umiejętności uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia
·         Dysponowanie bogatą ofertą edukacyjną szkoły
·         Organizowanie imprez kulturalnych i konkursów
·         Rozwijanie kondycji fizycznej uczniów
·         Rozwój zawodowy nauczycieli
·         Promocja szkoły
·         Motywowanie do nauki i realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów
·         Wzmacnianie postawy uczniów w zakresie przestrzegania zasad i norm ustanowionych w szkole
·         Diagnoza problemów występujących w środowisku szkolnym i rodzinnym prowadzących do zachowań agresywnych wśród uczniów oraz wzmacniających te zachowania
·         Wspieranie samorządności uczniów
·         Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz szkoły
·         Wzmacnianie więzi uczniów ze szkołą i społecznością lokalną
·         Doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w budowaniu podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami
·         Wspieranie edukacji i programów mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych uczniów
·         Realizacja programów edukacyjnych i sportowych w szkole
·         Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli, wychowawców i rodziców
·         Rozwijanie i wspieranie działalności wolontariuszy uczniów oraz zaangażowania w działalność Samorządu Uczniowskiego
VIII.   PRZEWIDZIANE EFEKTY
·         Uczniowie otrzymują odpowiednie wsparcie w każdym aspekcie rozwoju: emocjonalnym, intelektualnym, fizycznym
·         Uczniowie postrzegają, rozumieją i respektują normy społeczne
·         Uczniowie coraz lepiej radzą sobie z problemami, sprawiają w szkole coraz mniej trudności wychowawczych
·         Uczniowie są świadomi niebezpieczeństw i zagrożeń oraz potrafią im zapobiegać
·         Uczniowie czują się odpowiedzialni za swój rozwój, dbają o dobro innych
·         Uczniowie potrafią lepiej radzić sobie z negatywnymi emocjami, przez co poziom agresji i przemocy w szkole ulega zmniejszeniu
·         Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów przez uczniów
·         Aktywny udział uczniów w imprezach prozdrowotnych, wykształcenie postaw prozdrowotnych przez wspomaganie ucznia w jego rozwoju, ukierunkowane na osiągnięcie pełnej dojrzałości
·         Uczniowie posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie przez nich zachowań prozdrowotnych w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej i aksjologicznej
·         Uczniowie mają ukształtowany system wartości oraz poczucie własnej wartości
·         Uczniowie potrafią dokonywać samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych
·         Uczniowie potrafią wypełniać role społeczne
·         Uczniowie podejmują zachowania prozdrowotne, prowadzą zdrowy styl życia
·         Uczniowie wykazują się postawą odpowiedzialności za własne decyzje oraz równowagą i harmonią psychiczną
·         Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne i przyjazne otoczenie
·         Korzystanie przez uczniów i ich rodziców ze wsparcia szkoły i profesjonalnych instytucji
·         Korzystanie przez uczniów z różnych form pomocy w szkole
·         Poprawa wyników w nauce poprzez uczestnictwo uczniów w kółkach zainteresowań, konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych
·         Przestrzeganie kultury słowa
   IX.           EWALUACJA
1.      Ankiety (uczniowie, rodzice)
2.      Obserwacje
3.      Rozmowy (indywidualne i grupowe) według potrzeb.
      
           Zadania szczegółowe programu pracy profilaktycznej dla oddziału przedszkolnego i uczniów kl. I-III:
1) profilaktyka oparta na metodach aktywizujących dostosowanych do możliwości dzieci;
2) promocja zdrowia, prawidłowe żywienie i zdrowe nawyki;
3) umiejętność dostrzegania różnicy między pożywieniem, lekami, trucizną i środkami odurzającymi;
4) informacja jak unikać potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów, substancji i osób;
5) możliwości szukania pomocy w trudnych sytuacjach u odpowiedzialnych dorosłych;
6) informowanie dorosłych o wszystkim co zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci;
7) akceptowanie i rozumienie faktu, że każdy człowiek jest osobą niepowtarzalną i wartościową;
8) tworzenie więzi z rówieśnikami, opieka nad młodszymi;
9) doświadczenie, że własny rozwój jest wielką przygodą i że najlepiej się ją przeżywa w poczuciu bezpieczeństwa, obecności bliskich, w pełni zdrowia i wolności od środków psychotropowych;
10) rozwijanie zainteresowań, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów;
11) rozwijanie współpracy szkoły z domem i środowiskiem społecznym;
12) dostarczanie uczniom właściwych wzorców i norm postępowań;
13) stworzenie uczniom możliwości odnoszenia sukcesu;
14) kształtowanie postaw tolerancji
15) budowanie więzi między klasami – wychowankami klas.
      Zadania szczegółowe programu pracy profilaktycznej dla uczniów kl. IV-VI:
1) propagowanie zdrowia i higienicznego trybu życia;
2) kształtowanie osobowości dziecka zagrożonego wpływem środowiska;
3) rozwijanie kultury osobistej i odpowiedzialności za własne postępowanie;
4) poznanie i przestrzeganie zasad dotyczących środków odurzających;
5) ukazanie uczniom, jaki wpływ na rozwój i zdrowie człowieka ma zażywanie środków psychoaktywnych (papierosy, alkohol, dopalacze, narkotyki, napoje energetyzujące, itp);
6) ukazywanie problemów uzależnienia i instytucji pomagających osobom uwikłanym w ten problem;
7) poznanie zasad moralnych i prawnych obowiązujących względem używania substancji psychoaktywnych
8) ukazywanie skutków oddziaływania reklam;
9) sposoby przeciwstawiania się presji rówieśniczej;
10) przeciwdziałanie różnym formom przemocy i agresji;
11) rozwijanie zainteresowań, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów;
12) rozwijanie współpracy szkoły z domem i środowiskiem lokalnym;
13) uczenie umiejętności samokontroli i samodyscypliny;
14) dostarczenie uczniom właściwych wzorców i norm postępowań;
15) jak radzić sobie z przeżywanymi lękami i trudnościami osobistymi;
16) pomoc w rozwoju pozytywnego, realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności;
17) modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań;
18) uczenie przyjmowania odpowiedzialności za własne zachowanie;
19) ukazywanie właściwego uszeregowania wartości moralnych i społecznych;
20) uczenie właściwego korzystania z mediów (telewizor, komputer, Internet, gry, muzyka);
21) ukazanie szkodliwości środków audiowizualnych na psychikę dziecka – cyberprzemoc.
 

Blok tematyczny Zadania szczegółowe Formy realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni Uwagi Ewaluacja
1. Propagowanie wśród uczniów  znajomości prawa i zasad przestrzegania go 1. Zapoznanie uczniów z dokumentami określającymi pracę szkoły:
- statutem
- wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania
- regulaminem szkoły
- procedurami określającymi sytuacje zagrożenia w szkole
 
2. Pogadanki z policją o tematyce:
-zasadach bezpiecznego poruszania się w drodze do i ze szkoły
- bezpieczeństwa w ruchu drogowym
- zapoznanie z numerami alarmowymi (pogotowie, straż , policja)
- organizowanie bezpiecznych gier i zabaw
- odpowiedzialności karnej nieletniego
- bezpieczeństwo w kontaktach z osobami obcymi
 
3. Zajęcia z wychowawcą o tematyce:
- obowiązków ucznia
- systemu kar i nagród stosowanego w szkole
 
4. Natychmiastowa reakcja na łamanie praw i zasad panujących w szkole
- konsekwentnie stosowane przez nauczycieli procedur w określonych sytuacjach niezgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami, zgodnie z wypracowanymi i przyjętymi w szkole procedurami.
- organizacja apeli szkolnych, dotyczących wychowawczych spraw i działań szkoły w tym obszarze.
Zajęcia z wychowawcą
 
 
 
 
 
 
 
Pogadanki i spotkania tematyczne z Funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej
 
Zajęcia z wychowawcą
 
 
 
 
 
Zajęcia z wychowawcą
 
 
 
Rozmowy indywidualne (informacyjne i dyscyplinujące)
IX X
 
 
 
 
 
 
 
Według potrzeb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Według potrzeb
 
Wychowawcy
pedagog
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy pedagog
Funkcjonariusz Policji
Straż Miejska
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy
 
 
 
Dyrekcja, pedagog
wychowawcy
Uczniowie znają i przestrzegają prawa i obowiązki ucznia obowiązujące w szkole
 
 
 
2. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia 1. Uświadomienie uczniom konieczności dbania o:
- higienę osobistą
- higienę jamy ustnej
- higienę pracy umysłowej
- aktywny wypoczynek
- higienę w okresie adolescencji
- odpowiedni ubiór, odpowiednio do pogody
 
 
 
 
 
 
 
2. Korygowanie wad postawy- podstawowe ćwiczenia korekcyjne
- jak aktywność fizyczna wpływa na moje ciało i zdrowie, ruch sposobem na dobre samopoczucie
 
3. Zwracanie uwagi na drugie śniadanie uczniów i promowanie zdrowego odżywiania oraz o skutkach zdrowotnych niewłaściwego odżywiania się w wieku dorastania
- higiena przygotowywania i spożywania posiłków
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Zalety i wady pracy z komputerem oraz zagrożeń dla ludzkiego zdrowia
- jak i kiedy korzystać z TV, Internetu, gier komputerowych?
 - cyberprzemoc, cyberbuling
 
5. Kształtowanie umiejętności organizowania sobie wolnego czasu
- organizowanie wycieczek krajoznawczo-turystycznych,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Poznajemy podstawowe przepisy o Ruchu Drogowym
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy
 
 
 
 
8. Ucz. utrwalają znajomość telefonów alarmowych:
- straż pożarna
-pogotowie
-policja
 
 
9. Postępowanie w nagłych wypadkach
 
 
 
 
 
 
 
10. Udział uczniów w próbnych alarmach przeciwpożarowych
-Programy edukacyjne (Czas przemian, Między nami kobietkami, Moje ciało się zmienia)
-pogadanki
-pokazy
-filmy
-konkursy
-kontrole czystości
- szczotkowanie zębów,
(fluoryzacja - instruktaż),
- kąciki czystości w klasach,
- zajęcia WDŻ
 
- udział w zaj. w-f elementy gimnastyki korekcyjnej,
 
 
 
- pogadanki z wychowawcami
- rozmowy z rodzicami
- pogadanki na zaj. z wychowawcą,
- choroby związane z zaburzeniami odżywiania – anoreksja, bulimia, otyłość, nadwaga, itp.
- akcja dożywiania w szkole, mleko z klasą, owoce i warzywa, Śniadanie daje moc
 
- zajęcia komputerowe,
- pogadanki na zajęciach z wychowawcą,
 
 
 
- cykl zajęć z wychowawcą na temat organizacji wolnego czasu,
- akcje organizowanie przez Samorząd Uczniowski,
- wycieczki szkolne,
- bezpieczne ferie i wakacje,
- propagowanie aktywności sportowej, zachęcanie do udziału w czynnym uprawianiu sportu na zajęciach sportowych, w klubach sportowych, na zajęciach muzycznych,
- zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i zawodach sportowych.
- organizacja zajęć umożliwiających aktywny tryb życia, np. rajdy rowerowe, udział w biegach przełajowych, udział w zajęciach terenowych
 
- pogadanki
spotkanie z policjantem,
- zaj. techniki
- wychowanie komunikacyjne w klasie IV
- egzamin teoretyczny i praktyczny na kartę rowerową,
 
- zajęcia wychowania komunikacyjnego w kl. IV
- Realizacja Programu Mały Ratowniczek
 
- zajęcia z wychowawcą, tematyka wynikająca z programu nauczania
 
 
 
- pogadanki na godz. wychow. 0, I –VI,
- praktyczna nauka resuscytacji krążeniowo – oddechowej,
- program Mały Ratowniczek
 
- próbne alarmy przeciwpożarowe
Cały rok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok
 
 
 
Cały rok
 
 
 
 
 
 
Wg potrzeb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok
 
 
 
 
 
Cały rok
 
 
 
 
 
 
Według potrzeb
 
 
 
ferie, wakacje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok
 
 
 
 
 
 
Cały rok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Według potrzeb
 
Pielęgniarka
Wychowawcy
nauczyciele przyrody
n-l WF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n-l WF
 
 
 
 
 
 
nauczyciele
wychowawcy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n-l infor.
wychow. I-VI
 
 
 
 
n-l WF
n-le wychowawcy
opiekun SU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wychowawcy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n–l techniki,
wychowawcy,
zajęcia wychowania komunikacyjnego
 
 
 
pielęgniarka
wychowawcy,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wych.0,  I-VI
 
 
 
n-l WF
wych. klas
n-l. techniki,
 
Dyrekcja
wszyscy pracownicy szkoły
Uczniowie mają świadomość znaczenia higieny.
Uczniowie dbają o higienę.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczeń ma poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie i postawę ciała
 
 
 
Uczniowie uczęszczają na wybrane zajęcia, zdobywają liczne osiągnięcia w konkursach,  zawodach.
 
 
 
 
Dzieci wiedzą, jak bezpiecznie korzystać z komputera i Internetu.
 
 
 
 
Uczniowie potrafią sami zorganizować ciekawie i bezpiecznie czas wolny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dzieci umieją bezpiecznie poruszać się po drodze, znają podstawowe przepisy o Ruchu Drogowym
 
 
Ucz. znają podstawowe materiały opatrunkowe i środki odkażające. Są świadome informowania dorosłych o obrażeniach
 
 
Ucz. zna numery telefonów alarmowych
 Ucz. potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu
 
 
 
 
Uczniowie znają procedury p.poż
3. Wyposażenie uczniów , rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach i możliwościach uzyskania pomocy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Cykl spotkań dla uczniów mających na celu zapoznanie uczniów ze szkodliwością nadużywania alkoholu, nikotyny, lekarstw, przyczynami i skutkami sięgania po narkotyki, dopalaczy i napojów energetyzujących
 
2. Organizowanie przedstawień, spektakli i warsztatów profilaktycznych
 
 
3. Pedagogizacja rodziców.
 
 
 
 
4. Dostarczanie adresów i telefonów  osób i instytucji zajmujących się pomocą dla dzieci i młodzieży.
 
 
5. Udział w zajęciach związanych z tematyką zagrożeń
 
 
Realizacja  programów profilaktycznych :
Zachowaj Trzeźwy Umysł, „Nie pal przy mnie”,  „Znajdź właściwe rozwiązanie” (programy antynikotynowe)
 
- udział w spotkaniach tematycznych
- warsztaty
 
-warsztaty , spotkania tematyczne
 
- informacje ustne, biuletyny, informatory, ulotki, gazetka, strona internetowa szkoły
- zajęcia z wychowawcą
„ Zapobieganie uzależnieniom”
 
Według założeń programów
 
 
 
Według potrzeb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok
 
 
 
 
Pedagog szk.
Wychowawcy
Nauczyciele
 
 
 
 
Wychowawcy
Pedagog szk.
 
 
 
 
n-le wychowawcy
 
 
 
 
 
 
wychowawcy
pedagog szkolny
Uczniowie mają świadomość szkodliwości używek.
 
Potrafią mówić NIE
Rodzice i nauczyciele dysponują wiedzą z zakresu profilaktyki uzależnień.
Uczniowie znają nr tel.
-niebieska linia,
- telefon zaufania
 
 
 
 
 
Ucz. wiedzą, że ich zainteresowania i pasje są ich tarczą chroniącą  przed zagrożeniami
4. Budowanie poczucia tożsamości i własnej wartości oraz wiary w siebie
 
1.Odkrywanie i rozwijanie zdolności, talentów i predyspozycji - działania w procesie dydaktycznym oraz wychowawczym
- działalność w kołach zainteresowań
- organizowanie konkursów, wystaw prac plastycznych
-zachęcanie do udziału w zajęciach pozalekcyjnych
-organizacja apeli okolicznościowych
cały rok Wychowawcy
n-le przedmiotowi
n-le świetlicy
album,
sprawozdanie
dyplomy
5. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych
wyrażania własnych uczuć i emocji, kształtowanie postaw asertywnych, przeciwdziałanie agresji
 
1.Kształtowanie pozytywnych relacji między rówieśnikami
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Przemoc i agresja oraz ich skutki w życiu młodego człowieka
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Organizowanie imprez szkolnych służących integracji środowiska szkolnego
- festyn rodzinny, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Patrona, Wigilia, itd.
 
 
 
 
 
 
4. Akcje promujące pozytywny stosunek do zwierząt i ochrony środowiska.
- pogadanki,
- programy Zapobieganie agresji- (Czy jestem asertywny ?)
- aktywne i systematyczne pełnienie dyżurów nauczycielskich podczas przerw międzylekcyjnych
 
-rozmowy w klasach informujące o zjawisku agresji i przemocy , zachowaniu w szkole,
-stosowanie środków wychowawczych
 ( regulamin szkolny),
- indywidualne rozmowy z rodzicami,
 
- udział w programach profilaktycznych (np. Postaw na Rodzinę)
- zajęcia integracyjne w klasach,
- zabawy taneczne,
- wyjazdy do kina, teatru, basen,
- wycieczki klasowe,
 - zabawy szkolne
 
- zbiórka żywności dla zwierząt,
- działalność ekologiczna
Cały rok
 
 
 
 
 
Według potrzeb
 
 
Cały rok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listopad -grudzień
Wychowawcy
Pedagog szk.
 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy
Pedagog szk.
Dyrekcja
 
 
 
 
 
 
 
Opiekunowie poszczególnych akcji
Opiekun SU
Dziennik lekcyjny
 
 
 
 
 
Uczeń wie do kogo może zwrócić się o pomoc w przypadku agresji czy przemocy.
 
 
 
Uczniowie i rodzice biorą czynny udział podczas organizacji imprez szkolnych czy środowiskowych.
 
Uczeń jest wrażliwy na cierpienie zwierząt, otacza je opieką i dba o środowisko naturalne
6. Rozwijanie umiejętności poszukiwania rozwiązań w sytuacjach trudnych i problemowych radzenia sobie ze stresem 1. Zachęcanie do szukania pomocy w trudnych i problemowych sytuacjach u osób dorosłych
 
2. Wyrabianie umiejętności radzenia sobie ze stresem
- co to jest stres? Jak mogę sobie z nim poradzić?
- w jaki sposób mogę rozwiązywać swoje problemy?
- do kogo zwrócić się o pomoc?
- indywidualne rozmowy z uczniami
 
- zajęcia z  wychowawcą
- spotkania z pedagogiem, psychologiem szkolnym,
- programy profilaktyczne, warsztaty,
Według potrzeb
 
Cały rok
 
Wychowawcy
Pedagog
psycholog szkolny
 
 
 
 
 
 
Uczniowie radzą sobie z sytuacjami trudnymi i problemowymi, wiedzą gdzie szukać pomocy
7. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizację wolnego czasu
 
 
1. Aktywny udział uczniów w kołach zainteresowań.
Próba zaangażowania uczniów agresywnych do pomocy w organizowaniu uroczystości szkolnych i środowiskowych.
 
 
 
 
- uczestnictwo uczniów w zespołach ds. organizacji różnych uroczystości,
- uczestnictwo w zawodach szkolnych,
- zachęcanie do uczęszczania na zajęcia świetlicowe
Cały rok
 
 
 
 
 
 
Dyrekcja
Wychowawcy
n-le uczący
Pedagog szk.
n-l WF
Opiekun SU
 
 
 
Apele,
Udział w przeglądach,
konkursach,
zawodach,
turniejach, wycieczkach, imprezach okolicznościowych
8. Opieka nad uczniami z rodzin dysfunkcyjnych. Zapobieganie patologii
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Działalność świetlicy opiekuńczo – wych.
 
 
 
 
2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 
 
 
 
 
 
 
3. Rozpoznawanie środowiska uczniów oraz problemów rodziny.
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Pomoc materialna
 
- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (program pracy świetlicy opiekuńczo – wych.)
 
- systematyczna współpraca z Rada Rodziców, policją, strażą miejską, OSP, PSP, sądem rodzinnym, kuratorami sądowymi, pracownikami MGOPS
 
- pomoc wychowawcza, edukacyjna i materialna uczniom  w trudnych sytuacjach
- systematyczne rozmowy z uczniami, rodzicami  w celu bieżącego monitoringu sytuacji uczniów
 
- wyprawki szkolne
-zbiórka plastikowych nakrętek
- dożywianie
- Szlachetna Paczka
Cały rok
 
 
 
 
 
 
Cały rok
 
 
 
 
 
Według potrzeb
 
 
 
 
 
 
 
 
Według potrzeb
Pracownicy świetlicy opiekuńczo – wych.
Pedagog, psycholog szk.,
 
 
Wychowawcy, dyrektor
 
 
 
 
Wychowawcy, pedagog szk.
 
 
 
 
 
 
 
Pedagog szk.
wychowawcy
dyrektor
Dziennik zajęć świetlicy opiekuńczo – wych.
 
 
 
 
 
 
Dzienniki lekcyjne
 
 
 
 
 
Informacja z rozmów i wywiadów środowiskowych
9. Udzielanie pomocy psych. – ped.uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mającymi problemy edukacyjne i wychowawcze
 
1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb ucznia, u których stwierdzono specyficzne trudności w nauce
 
 
2.Prace szkolnych zespołów do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Udzielanie rodzicom pomocy w zakresie wskazywania instytucji służących specjalistyczną pomocą
 
 
 
 
 
4.Systematyczna współpraca z instytucjami zajmującymi się wspieraniem uczniów i rodzin z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi ( poradnia psychologiczno-pedagogiczna, powiatowe centrum pomocy rodzinie)
- dokładna analiza wskazówek i zaleceń poradni odnośnie pracy z uczniami
 
 
- IPET – opracowanie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych, planów pracy,
- zaplanowanie i realizacja działań wspierających uczniów:
(zajęcia korekcyjno –kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów, zajęcia logopedyczne,
konsultacje nauczycieli.
 
Organizacja spotkań indywidualnych z rodzicami przez wychowawców i specjalistów szkolnych: pedagoga, logopedy na zebraniach z rodzicami
 
Spotkania tematyczne i warsztatowe.
IX, X
 
 
 
 
 
Cały rok, według potrzeb
 
 
Na koniec I sem. i na koniec roku szkolnego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Według potrzeb
Pedagog szk.
Wychowawcy,
Dyrekcja
 
 
 
Pedagog szk.,
Wychowawcy, logopeda, dyrekcja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy,
n-le uczący,
pedagog szk. ,
logopeda,
pracownicy poradni psych. – ped.
 
 
 
 
 
 
Uczniowie uzyskują wsparcie psych.-pedag.,
 
 
 
ucz. uzyskują lepsze wyniki w nauce i promocje do następnej klasy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dzienniki lekcyjne i dzienniki zajęć dodatkowych
(pedagoga, zajęć wyrównawczych,  
kor. – komp.,
rewalidacyj.,
logopedycz.,
 
 
 
 
 
10. Współpraca z rodzicami 1. Przedstawienie rodzicom podstawowych dokumentów regulujących pracę szkoły, np.: (statut szkoły, wewnątrzszkolne zasady oceniania, program wychowawczy, program profilaktyki, regulamin szkoły.
 
2. Systematyczny rozwój współpracy  Radą Rodziców w zakresie profilaktyki i wychowania
 
3. Ustalenie zasad kontaktowania się z rodzicami uczniów.
- przedstawienie harmonogramu spotkań z wychowawcami i indywidualnych konsultacji z nauczycielami.
- zachęcenie do organizowania i uczestnictwa we wspólnych imprezach szkolnych i okolicznościowych, wyjazdach.
- zachęcenie rodziców do współpracy we wspólnym rozwiązywaniu problemów wychowawczych zaistniałych w szkole.
Zebrania szkolne i klasowe z rodzicami
 
 
 
 
Spotkania Rady Rodziców
 
 
 
 
Strona internetowa szkoły,
Zebrania z rodzicami, rozmowy indywidualne
IX
 
 
 
 
 
Według harmonogramu
 
 
 
 
 
 
Cały rok
Wychowawcy
 
 
 
 
 
Dyrekcja
Trójki klasowe
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy,
Pedagog szk.
Dyrekcja
Świadomy udział rodziców w programach profilaktyki, warsztatach, pogadankach, akcjach profilaktycznych.
 
 
 
 
 
Rodzice świadomie uczestniczą w życiu szkolnym swoich dzieci
11. Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój i wychowanie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.       Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
2.       Współpraca z rodzicami i Radą Rodziców.
3.       Współpraca z Ochotniczą i Państwową Strażą Pożarną.
4.       Współpraca z Policją i Strażą Miejską.
5.       Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
6.       Współpraca z pielęgniarką środowiskową.
7.       Współpraca z Biblioteką Wiejską w Gierałtowie.
8.       Współpraca z Urzędem Miejskim w Nowogrodźcu.
9.       Współpraca z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu.
- sugerowanie rodzicom o konieczności przebadania ich dzieci w PPP
- kierowanie rodziców i ich dzieci na indywidualne konsultacje z psychologiem
- przygotowanie opinii o uczniu
- przygotowanie ewakuacji p. pożarowej w szkole,
- warsztaty dotyczące bezpieczeństwa,
- klasyfikacja uczniów na pomoc w postaci  dożywiania
- udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego w
- klasyfikacja uczniów do uczestnictwa w zajęciach świetlicy opiekuń. – wych.
Cały rok szkolny
 
 
 
 
 
Według potrzeb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X, XI
Według potrzeb
Wychowawcy
Pedagog szk., dyrektor
 
 
Dyrekcja
Pedagog szk.,
 
Pedagog szk. Wychow. klas
Psycholog
 
 
Pedagog szk.,
Świetlica
Wychowawcy,
 
Wychowawcy
Pedagog,
opiekun świetlicy Opiek. – wych.
 
 
Dziennik pedagoga, dziennik lekcyjny
 
 
 
Wpis do dziennika lekcyjnego
 
 
 
 
 
Dziennik świetlicy opiek. – wych..
 
 
 
 
12. Propagowanie praw dziecka.
 
 
 
 
1. Uświadomienie dzieciom i młodzieży, że wszelkie zjawiska agresji i przemocy są naruszeniem dóbr i praw człowieka
 
2. Prowadzenie rozmów na temat poszanowania godności ludzkiej i koleżeństwa
- zapoznanie z konwencją praw dziecka,
 
 
- godziny wychowawcze,
Według potrzeb Wychowawcy
Samorząd uczniowski
Zapis w dzienniku lekcyjnym
13. Wzmacnianie harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Poznawanie samego siebie i budowanie poczucia własnej wartości
 
 
 
2. Poznawanie się nawzajem
 
 
3. Kształtowanie właściwego stosunku wobec innych
 
 
4. Umiejętność rozwiązywania konfliktów
 
 
5. Dokonywanie systematycznej oceny z zachowania i uwzględnianie procedur odnośnie stopniowania kar
- zajęcia z  wychowawcą,
- pogadanki,
- wycieczki,
- zajęcia integracyjne,
 
- imprezy klasowe i szkolne,
 
- rozmowy indywidualne,
- negocjacje stron w obecności n-la,
 
- poszukiwanie kompromisu.
 
- oceny dokonują uczniowie (samoocena) i wychowawcy w poszczególnych klasach na I sem. i na koniec roku szkolnego
 
 
 
 
 
Cały rok
 
 
 
 
Wychowawcy Nauczyciele
Pedagog szk.
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy
 
 
 
 
 
Zapis w dzienniku lekcyjnym
14. Rozwój osobisty i zawodowy nauczycieli 1.Organizowanie dla n-li szkoleń sprzyjających nabywaniu umiejętności wychowawczych.
2. Edukacja prawna n-li w zakresie problemów wychowawczych.
3. Wewnątrzszkolne doskonalenie n-li
4. Kursy kwalifikacyjne.
5. Studia podyplomowe.
6. Samodoskonalenie
- szkolenia na radach pedagogicznych
 
- dostęp do Internetu,
- prenumerata czasopism,
 
- plan pracy WDN
 
 
 
 
Cały rok
 
 
Według potrzeb
Nauczyciele
Dyrekcja
Lider WDN
 
 
 
 
 
Protokoły z Rady pedagogicznej
Zaświadczenia o ukończonych kursach

 
 
Program Profilaktyczny obejmuje również akcje i inne  programy realizowane w szkole:
-Klub Bezpiecznego Puchatka – dla uczniów klasy I dotyczący bezpieczeństwa
-Mały Mistrz – program sportowy dla uczniów klasy I
-Mały Ratowniczek – program udzielania pierwszej pomocy dla uczniów klasy IV
-Postaw na Rodzinę, (Program  „ Trzy godziny dla Rodziny’)
-Zachowaj Trzeźwy Umysł
- Nie pal przy   mnie (program edukacji antynikotynowej dla uczniów klas młodszych)
- Znajdź właściwe rozwiązanie (program edukacji antynikotynowej dla uczniów klas starszych)
-Szereg akcji i zbiórek charytatywnych (np. Góra Grosza, Szlachetna Paczka, zbieranie plastikowych nakrętek, itp.)
 
W programie Profilaktycznym uwzględniono wyniki ankietowe uczniów z klas III, IV, V z 2015 roku dotyczące skali zjawiska przemocy w szkole.
Analiza:
100% uczniów uważa, że przemoc i agresja w szkole nie jest poważnym problemem. Żaden z uczniów nie odpowiedział, że nasza szkoła nie radzi sobie z występującą agresją. Połowa ankietowanych uważa, że w szkole nie ma zjawiska agresji. Szkoła dobrze sobie z nią radzi poprzez podejmowanie wielu działań, w tym działań profilaktycznych. Agresji werbalnej (obrażanie, naśmiewanie, przezywanie, ubliżanie) doświadczyło w szkole 31% (kilka razy bądź raz), natomiast 69% to zjawisko nie dotknęło. Przemoc fizyczna (bicie, kopanie, potrącanie) w szkole jest niewielka 93% uczniów to zjawisko w ogóle nie spotkało. Niszczenie własności prywatnej, mienia szkolnego, zachowań o podłożu seksualnym nie występują w naszej szkole. Również zjawisko cyberprzemocy nie jest powszechne 96%. O pomoc w przypadku agresji uczniowie udali by się o pomoc do wychowawcy, rodziców, nauczyciela, któremu ufają, dyrektora i pedagoga. Uczniowie wskazali, że nasza szkoła jest miejscem bezpiecznym (5,5 pkt w skali od 1 do 6).   
Można stwierdzić, że poprzez wiele działań z zakresu profilaktyki organizowanych w naszej szkole uczniowie czują się w niej dobrze i bezpiecznie. Nie wskazali większych przejawów agresji i przemocy w szkole, zjawiska cyberprzemocy, sięgania czy zażywania środków psychoaktywnych. W razie potrzeby wiedzą do kogo zwrócić się o pomoc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALIZA ANKIETY   „Współczesne zagrożenia uzależnieniami”
W ankiecie brało udział 31 osób z klas IV-VI.
1.Czy paliłeś(-aś) papierosy?
Tak
Nie
13% ankietowanych odpowiedziało, że sięgnęło po papierosy, natomiast 87%  nigdy nie paliło papierosów.
Jeśli tak, to jak często? (podkreśl)
- tylko 1 raz
- kilka razy
- wielokrotnie
Cztery osoby, które sięgnęły po papierosy zapaliły go tylko jeden raz w swoim życiu.
2.Jeśli paliłeś(-aś), to skąd miałeś papierosy? (podkreśl, napisz)
- zostałem poczęstowany przez kolegów
- zostałem poczęstowany przez dorosłych
- kupiłem (gdzie?)
- inne (jakie ?)
Osoby, które zaznaczyły że paliły papierosy jednogłośnie odpowiedziały, że zostali poczęstowane przez kolegów (starszych od siebie) oraz jedna osoba została poczęstowana przez starszą siostrę.
3.Czy twoi najbliżsi koledzy (koleżanki) ze szkoły palą papierosy?
Tak
Nie
Nie wiem
9% badanych twierdzi, że ich rówieśnicy ze szkoły pali papierosy, 46 % uważa, że ich koledzy nie palą, natomiast 45%  zaznaczyło, że nie wie czy ich koledzy palą papierosy.
4.Czy spożywałeś(-aś) alkohol?
Tak
Nie
9% ankietowanych potwierdziło, że spożywało alkohol, 91%  respondentów odpowiedziało, że nigdy nie spożywało alkoholu.
Jeśli tak, to jaki ? (podkreśl, napisz)
- piwo
- wino
- wódkę
- inne (jakie ?)
Jedna osoba zaznaczyła, że piła piwo, jedna, że wino oraz jedna osoba napisała, że  przez pomyłkę sięgnęła po drinka z wódką myśląc, że to napój.
5.Jeśli spożywałeś(-aś) alkohol, to skąd miałaś ten alkohol? (podkreśl, napisz)
- zostałem poczęstowany przez kolegów
- zostałem poczęstowany przez dorosłych
- kupiłem (gdzie?)
- inne (jakie ?)
Dwóch ankietowanych zaznaczyło odpowiedź, że zostało poczęstowanych  przez dorosłych, natomiast jedna osoba wypiła drinka myśląc, że to napój przez pomyłkę.
6.Czy spotkałeś(-aś)  się z dopalaczami lub narkotykami w jakiejkolwiek formie?
Tak
Nie
6% badanych odpowiedziało twierdząco, że spotkało się z dopalaczami czy narkotykami, a 94% ankietowanych nie miała z  tymi substancjami żadnej styczności.
Jeśli tak, to w jakich okolicznościach? (podkreśl, napisz)
- w domu
- w szkole
- u kolegów
- inne (gdzie ?)
Ankietowani zaznaczyli, że mieli styczność z dopalaczami lub narkotykami w domu lub u swoich kolegów.
7.Czy ktoś namawiał Cię do spróbowania, zażywania narkotyków lub środków odurzających?
Tak
Nie
6% badanych odpowiedziało twierdząco, że byli namawiani do spróbowania środków odurzających, a 94% ankietowanych nigdy nie była namawiana do ich spróbowania.  
Jeśli tak, to kto? (podkreśl, napisz)
- kolega, koleżanka rówieśnik
- starszy kolega, koleżanka
- osoba dorosła znajoma
- osoba dorosła nieznajoma
- inna osoba (jaka?)
Z dwóch osób, które odpowiedziały, że kiedyś spróbowało środki odurzające zostało poczęstowanych przez kolegów, koleżanki, rówieśników.
8.Czy wiesz o szkodliwości zażywania narkotyków czy dopalaczy?
Tak
Nie
94% respondentów wie o szkodliwości zażywania narkotyków czy dopalaczy, natomiast 6% badanych odpowiedziało,  że nie wie o szkodliwości ich zażywania.
Jeśli tak, to w jakich miejscach i gdzie uzyskujesz informację? (podkreśl, napisz)
- w szkole
- w domu
- z telewizji, radia
- z prasy
- inne źródła (jakie ?)
84% respondentów zaznaczyło, że informacji i wiadomości o szkodliwości zażywania narkotyków lub dopalaczy uzyskało w szkole, 25% owych informacji zaczerpnęło w domu, a 32%  z telewizji, radia.
9.Czy zażywałeś(-aś) jakieś narkotyki lub środki odurzające?
Tak
Nie
Jeśli tak, to jakie? (napisz)
100% badanych odpowiedziało, że nigdy nie zażywało jakichkolwiek narkotyków czy środków odurzających.
10.Gdybyś miał(-a) problemy np. z alkoholem lub z narkotykami, od kogo chciałbyś (chciałabyś) oczekiwać pomocy? (podkreśl, napisz)
- od rodziców
- od wychowawcy
- od policji
- od pedagoga szkolnego
- inne (gdzie ?)
84% ankietowanych  chciałaby uzyskać pomoc od rodziców, 49% od wychowawcy, 13% od funkcjonariuszy policji, 55% od pedagoga szkolnego. Cztery ankietowane osoby ( 13%) chciałyby uzyskać pomoc od babci, dziadka i psychologa.
11.Czy chciałbyś (chciałabyś) uzyskać informację o szkodliwości spożywania alkoholu, zażywania narkotyków, dopalaczy  i palenia papierosów?
Tak
Nie
75% respondentów chciałaby uzyskać informację o szkodliwości spożywania alkoholu, zażywania narkotyków, dopalaczy  i palenia papierosów, natomiast  takich informacji nie chce uzyskać 25 % ankietowanych.
Jeśli tak, to w jakiej formie? (podkreśl, napisz)
- na lekcjach wychowawczych
- na gazetkach szkolnych
- na innych przedmiotach
- w innej formie (jakiej ?)
65 % badanych takich informacji chciałaby uzyskać na lekcjach wychowawczych, 3% na gazetkach szkolnych, 13% na innych przedmiotach.


Program profilaktyczny został zmodyfikowany (według nowych wytycznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem Dz. U. Nr 26, poz.226)  i obowiązuje od II semestru roku szkolnego 2015-2016.  W swoich zadaniach uwzględniono wyniki ankiety o „Współczesnych zagrożeniach uzależnieniami” i dostosowano je do potrzeb i możliwości uczniów naszej szkoły. W dużym stopniu uwzględniono szereg zagadnień wyprzedzających sięganie przez dzieci i młodzież po środki psychoaktywne oraz o inne zadania związane z szeroko rozumianą profilaktyką.