EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - WAŻNE

Strona główna » EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - WAŻNE

UWAGA! WAŻNE!

Instrukcja dla uczniów zdających egzamin ósmoklasisty

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019/2020

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W terminie głównym

  1. język polski - 16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00
  2. matematyka - 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9.00
  3. język obcy nowożytny - 18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz.9.00

W terminie dodatkowym

  1. język polski - 7 lipca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00
  2. matematyka - 8 lipca 2020 r. (środa) godz.9.00
  3. język obcy nowożytny - 9 lipca 2020 r. (czwartek) godz.9.00

  

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

Czas trwania (min.)

arkusz

standar­dowy

przedłużenie czasu,
o którym mowa w pkt. 17.

Komunikatu CKE

język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy nowożytny

90

do 135

 

1.      Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.      Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca.

3.      W przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

4.      Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły

z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

5.      Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

a)      zdający,

b)     osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni,

c)      inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

d)     pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

6.      Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

7.      Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

8.      Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki.

9.      Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 

Środki bezpieczeństwa osobistego

 

1.      Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 

2.      Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub

 

3.      Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 

a)      podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

b)     wychodzi do toalety,

c)      kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 

4.      Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc.

5.      Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.

6.      Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi.

7.      Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

8.      Wrażeniami po egzaminie dzielimy się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikamy spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.