Strona główna

 • Ogólnopolski Program ,,Uczymy Dzieci Programować ‘’ w oddziale przedszkolnym

 • Przedstawienie muzyczne ,,Królewna Wanda’’

  Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I,II,III i VI zaprezentowali swój talent aktorski
  w przedstawieniu muzycznym pt ,,Królewna Wanda ’’Przedstawienie odbyło się 7 marca 2020 roku .
 • Zebranie rodziców dzieci z odziału przedszkolnego 2020/2021

  Zebranie rodziców dzieci z odziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się 29.06.2020 r. o godzinie 14:00 w sali gimastycznej szkoły. Serdecznie zapraszam wychowawca Ewa Duch.
 • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - WAŻNE

  UWAGA! WAŻNE!

  Instrukcja dla uczniów zdających egzamin ósmoklasisty

   

  HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019/2020

   

  W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

  W terminie głównym

  1. język polski - 16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00
  2. matematyka - 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9.00
  3. język obcy nowożytny - 18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz.9.00

  W terminie dodatkowym

  1. język polski - 7 lipca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00
  2. matematyka - 8 lipca 2020 r. (środa) godz.9.00
  3. język obcy nowożytny - 9 lipca 2020 r. (czwartek) godz.9.00

    

  CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

   

  Czas trwania (min.)

  arkusz

  standar­dowy

  przedłużenie czasu,
  o którym mowa w pkt. 17.

  Komunikatu CKE

  język polski

  120

  do 180

  matematyka

  100

  do 150

  język obcy nowożytny

  90

  do 135

   

  1.      Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

  2.      Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca.

  3.      W przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

  4.      Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły

  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

  5.      Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

  a)      zdający,

  b)     osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni,

  c)      inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

  d)     pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

  6.      Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

  7.      Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

  8.      Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki.

  9.      Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

   

  Środki bezpieczeństwa osobistego

   

  1.      Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

   

  2.      Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub

   

  3.      Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

   

  a)      podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

  b)     wychodzi do toalety,

  c)      kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

   

  4.      Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc.

  5.      Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.

  6.      Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi.

  7.      Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

  8.      Wrażeniami po egzaminie dzielimy się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikamy spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

   

   

 • OFERTA SZKÓŁ

  INFORMACJA DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORIA OŚWIATY

  Zachęcamy uczniów i rodziców do skorzystania z szerokiej oferty szkół techników i branżowych szkół I stopnia z całą pewnością przyczyni się do dokonywania przez młodych ludzi właściwego wyboru przyszłej drogi edukacji w przededniu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i kończącego się roku szkolnego 2019/2020.
 • Wyróżnienie w konkursie squla- „Wymarzony Dzień Dziecka”

   Uczniowie klasy I pracując w trakcie  nauki zdalnej na platformie edukacyjnej squla wzięli udział w konkursie  „WYMARZONY DZIEŃ DZIECKA”.
 • Dzień Dziecka

 • Wyniki konkursu

  Witam Was serdecznie.
  Dziękuję wszystkim, tym, którzy wzięli udział w konkursie o Janie Pawle II. Mieliśmy bardzo trudne zadanie z wyborem zwycięzcy. Każda praca była piękna i na temat, ale konkursy polegają na tym, że zwycięzca musi zostać wybrany. 

   Grupa "0" czyli przedszkolna 

  Wszystkie dzieci, które przysłały prace z tej grupy zajmują I miejsce, a są to:
  Ania Mazurkiewicz
  Antoś Kozioł
  Milenka Sygut
  Wojtuś Winnicki

  Kl. I-III
  I miejsce: ZUZIA GRUDA

  Wyróżnienia:
  Łucja Szuter
  Maja Demska

  Kl. V-VIII

  I miejsce: SŁAWEK PRUSZYŃSKI

  Wyróżnienia:
  Basia Biela
  Marysia Szuter

  Wszystkim GRATULUJEMY !!!

  Zwycięzcom zostaną wręczone nagrody.


                                                          Agata Piwowarska
 • PLAN DYŻURÓW NAUCZYCIELI

  Plan dyżurów nauczycieli w ramach konsultacji uczniowskich.

  PONIEDZIAŁEK 01.06

  p. Mirosław Zborowski g.  9:00 – 10:30
  p. Małgorzata Chlastawa g.  9:00 – 10:30

  WTOREK 02.06

   p. Agnieszka Jaworska  g.  9:00 – 10:30

   p. Łucja Rutyna-Chwała  g.  10:00 – 11:30

   p. Agnieszka Małek-Jakubczyc   g.  10:00 – 11:30
   p. Alicja Wołkowska   g.  10:00 – 11:30 

  ŚRODA 03.06

  p. Krystyna Zając  g.  9:00 –10:30
  p. Dariusz Kril  g.  9:00 – 10:30

  p. Agata Piwowarska  g.  10:30 – 12:00

  CZWARTEK 04.06

  p. Amelia Półtoranos  g.  9:00 – 10:30

  PIĄTEK 05.06

  p. Karolina Jackowska  g.  12:00 – 13:30

  PONIEDZIAŁEK 08.06

  p. Marcelina Król  g.  9:00 – 10:30


   
 • PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

  PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA
  W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II w GIERAŁTOWIE 
  W OKRESIE PANDEMII COVID-19


  W związku ze stopniowym udostępnianiem przestrzeni szkolnej w trakcie trwania pandemii, proszę o zapoznanie się z wprowadzonymi na ten czas procedurami. Dotyczy to szczególnie tych osób, których dzieci chciałyby skorzystać z bezpośrednich konsultacji z nauczycielem na terenie szkoły. Ponieważ jest to obarczone wieloma ograniczeniami i obostrzeniami konieczne będzie wypełnienie odpowiedniej deklaracji i dostarczenie jej do szkoły w sposób ustalony w procedurach.
  Zachęcam także, aby w miarę możliwości korzystać z konsultacji indywidualnych z nauczycielami poprzez dostępne środki komunikacji elektronicznej.
  Procedury, oraz odpowiednie wzory deklaracji znajdziecie państwo w załącznikach.

   

 • Harmonogram konsultacji

  Konsultacje dla uczniów klasy ósmej:

  - z języka angielskiego i matematyki odbędą się 25 maja 2020 r. (poniedziałek)

  od godz. 9:00 do godz. 11:00

  - z języka polskiego i języka niemieckiego 27 maja 2020 r. (środa) od godz. 9:00 do godz. 11:00

  Wychowawca serdecznie wszystkich zaprasza.

 • Konsultacje w szkole -wytyczne

  Konsultacje w szkole wytyczne
   
  Uczniu:

  • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
  • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
  • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
  • W drodze do i ze szkoły oraz na terenie szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny (maseczki).
  • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
  • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
  • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą                     z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
  • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
  • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
   
   
 • 100 rocznica urodzin Jana Pawła II

  Jan Paweł II – papież pielgrzym

  Karol Wojtyła – urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Gdy miał 9 lat, zmarła mu mama, wychowywał go ojciec. Podczas nauki w gimnazjum Karol interesował się literaturą i teatrem. Występował w teatrze, pisał sztuki i wiersze. Lubił sport - grał w piłkę, jeździł na nartach, odbywał piesze wędrówki i pływał kajakiem. Był bardzo pobożny. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim przerwała mu II wojna światowa. Pomimo wojny nie porzucił nauki. Studiował na tajnym wydziale  - teologię, jednocześnie ciężko pracując
  w kamieniołomie.  W 1946 roku przyjął święcenia, wyjechał do Rzymu aby kontynuować naukę.  Karol Wojtyła był bardzo cenionym duchownym. Gdy miał 38 lat został biskupem a następnie arcybiskupem krakowskim. W roku 1978 został papieżem i przyjął imię Jan Paweł II. Był papieżem pielgrzymem. Podawanie liczby papieskich pielgrzymek i wymienianie krajów, które odwiedził, nie ma sensu. Jan Paweł II był wszędzie. Stał się obywatelem świata. Gdy zadawano mu pytanie, niemal zawsze odpowiadał w tym samym języku. Był znakomitym mówcą, potrafił prowadzić zabawny dialog z młodymi ludźmi. Mówił o rzeczach najważniejszych: o Chrystusie, wierze, wolności i godności człowieka. Był wielkim autorytetem moralnym. W swoich naukach nawoływał do życia w pokoju i przestrzegania praw człowieka.                                                                                                                        Kościół za pontyfikatu Jana Pawła II okazał moc, jakiej w świecie polityki nie ujawniał od wieków. Papież pielgrzym siłą wiary przyczynił się do obalenia komunizmu, upadku żelaznej kurtyny i końca zimnej wojny. My, Polacy zawdzięczamy mu wolność. To on przybył do nas i nas wyzwolił. Zawdzięczamy mu najpiękniejsze i najbardziej wzruszające wspomnienia. I wspaniałe zawołanie, które pomaga nam żyć i wierzyć: „Totus Tuus”.
  Dzisiaj, 18 maja  - w setną rocznicę urodzin „człowieka z dalekiego kraju” proponujemy odwiedzenie strony Instytutu Pamięci Narodowej, która prezentuje papieskie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Oto link: https://pielgrzymki.ipn.gov.pl/

   

 • Programu “Szkoła z Gigantami”

  *** Nasza szkoła dołączyła do programu “Szkoła z Gigantami” organizowanego przez szkołę @Giganci Programowania. Projekt został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

 • Barwy ojczyste w wykonaniu przedszkolaków