Strona główna

 • ORGANZACJA PRACY SZKOŁY W CZASIE PANDEMII

       Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

  1. Rodzice do oddziału przedszkolnego/szkoły przyprowadzają dziecko zdrowe.
  2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
  3. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
  4. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
  5. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.
  6. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza terenem przed wejściami do szkoły, stanowiącym przestrzeń wspólną.
  7. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za zgodą dyrektora  może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m. tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych).
  8. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (tylko do drzwi wejściowych) zachowując zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych   z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust   i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  1. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. wysoka temperatura) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
  2. W szkole w przestrzeniach wspólnych (szatnia, korytarze) obowiązuje noszenie maseczek. Uczniowie nie noszą maseczek podczas zajęć, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwwskazań.
  3. Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta.
  4. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
  5. Rodzice mogą przebywać na terenie placówki po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą, nauczycielem lub dyrektorem nie dłużej niż istnieje potrzeba. Rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.
  6. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni.
  1.  
  Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.
   
  1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta.
  2. Rodzic  oczekuje na przyprowadzenie dziecka   na zewnątrz szkoły,  zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
  3.  Osoby upoważnione odbierają dziecko ze świetlicy szkolnej osobiście. Po wejściu do budynku szkoły zasłaniają usta i nos, dezynfekują ręce oraz zachowują odległość od innych osób min. 1,5 m.
  4. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
  5. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
  6. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych lekcjach udaje się do szatni i do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły.
      Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.
                                                                                                         Z poważaniem
                                                                                                          Piotr Fedorowicz
   
   Regulamin organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie w czasie pandemii COVID-19 znajduje się w załaczniku.
 • LEKCJA MUZEALNA

  Dnia 13 maja uczniowie klasy trzeciej, czwartej, szóstej i ósmej naszej szkoły uczestniczyli
  w lekcjach muzealnych. Za pośrednictwem platformy Zoom przenieśliśmy się do Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
                                                              

  Zachęcamy do obejrzenia prezentacji.

                                                                            Amelia Półtoranos

 • Przedstawiamy wyniki Konkursu na kolaż wiosenny

 • PODZIĘKOWANIA ZA WŁĄCZENIE SIE W OBCHODY ROCZNICY POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM

 • WYTYCZNE DOTYCZĄCE EGZAMINU

       W załączeniu:

  WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW W 2021 r.
 • HARMONOGRAM NAUCZANIA HYBRYDOWEGO

  HARMONOGRAM NAUCZANIA HYBRYDOWEGO
  w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie
  w dniach od 17.05.2021 r. – 28.05.20201 r.

  Dzień tygodnia Klasa
  IV VI VII VIII
  17.05 - poniedziałek nauczanie zdalne z domu nauczanie zdalne      z domu nauczanie stacjonarne w szkole nauczanie zdalne z domu
  18.05 - wtorek nauczanie stacjonarne w szkole nauczanie stacjonarne w szkole nauczanie zdalne z domu nauczanie zdalne z domu
  19.05 – środa nauczanie zdalne  z domu nauczanie stacjonarne w szkole nauczanie zdalne     z domu nauczanie stacjonarne w szkole
  20.05 - czwartek nauczanie zdalne z domu nauczanie zdalne  z domu nauczanie stacjonarne w szkole nauczanie zdalne z domu
  21.05 - piątek nauczanie stacjonarne w szkole nauczanie zdalne z domu nauczanie zdalne z domu nauczanie stacjonarne w szkole
  24.05 - poniedziałek nauczanie zdalne  z domu nauczanie stacjonarne w szkole nauczanie zdalne z domu nauczanie stacjonarne w szkole
  25,26,27-05  wtorek, środa, czwartek  
  Dzień wolny – egzamin ósmoklasisty
  Egzamin ósmoklasisty w szkole
  28.05 - piątek nauczanie zdalne     z domu nauczanie zdalne z domu nauczanie stacjonarne w szkole nauczanie zdalne    z domu

   
 • DZIEŃ ZIEMI

  Uczniowie naszej szkoły dali przykład jak należy dbać o Ziemię.
  Zachęcamy do obejrzenia filmu.

  https://www.canva.com/design/DAEdIROjFm4/watch?utm_content=DAEdIROjFm4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
                                                          
                                                                        Ewelina Szuter


 • Innowacj pedagogiczna Dar zabawy

  W roku szkolnym 2020/21 dzieci z oddziału przedszkolnego zostały objęte Innowacją pedagogiczną Dar zabawy. Celem innowacji jest stwarzanie warunków  sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. Czynności  podejmowane przez dzieci w przedszkolu obejmują zabawę swobodną w sali  i plenerze, zabawę kierowaną o charakterze dydaktycznym z wykorzystaniem darów natury i Darów Froebla. Zajęcia dydaktyczne realizowane są pod postacią zajęć w porannym kole, aktywności zabawowo-zadaniowej w grupach, prac ogrodowych oraz wyjść terenowych.  Wszystkim działaniom towarzyszy recytowanie wierszyków, śpiew, prowadzenie rozmów i aktywność ruchowa. Wykorzystanie w codziennej pracy wyliczanek, rymowanek i wierszyków przynosi dzieciom wiele korzyści, wzbogaca pamięć, słownictwo, pobudza do twórczości. Jest stymulujące dla wszystkich sfer rozwoju – emocjonalnego, społecznego, poznawczego i motorycznego. Pomoce dydaktyczne –Dary Froebla  służą dzieciom jako zabawki do swobodnych zabaw konstrukcyjnych, tematycznych, ruchowych i badawczych oraz są materiałem wykorzystywanym do zabaw zorganizowanych przez nauczyciela czyli zabaw dydaktycznych.

  W rozwinięciu strony prezentuję film ,,Zabawy z Darami Froebla"

                                                                                        Ewa Duch

   
 • REKRUTACJA 2021/2022

                      Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie informuje, że zakończył się pierwszy etap rekrutacji do oddziału przedszkolnego i kl. I w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie. Komisja rekrutacyjna pozytywnie rozpatrzyła wszystkie złożone wnioski. Do oddziału przedszkolnego przyjeto 16 dzieci. 9 miejsc jest wolnych.
 • DZIEŃ FLAGI


  „ŁĄCZY NAS BIAŁO CZERWONA”  Zbliża się Dzień Flagi. To święto dedykowane naszym symbolom narodowym.

  Dzień, w którym na każdym polskim domu powinna zawisnąć biało-czerwona.

  W zeszłym roku zaczęliśmy takąakcję i część naszych uczniów przysyłała zdjęcia flag.

  W tym roku
  proponujemy challenge z flagą. Jak najwięcej domów uczniów naszej szkoły chcemy uwiecznić na zdjęciach z zawieszoną na nim polską flagą.

  Pomóżcie nam i pobijmy rekord 😊Zdjęcia domów z flagami przesyłajcie do 3 maja na adres AmeliaMDK@interia.pl
   

  Później przygotujemy prezentacje jak nam poszło.
 • AKCJA STARE KLUCZE DLA ,,BUDZIKA"

  Zapraszamy do udziału w akcji

  STARE KLUCZE DLA „BUDZIKA”

  Ruszamy z akcją stare klucze dla „Budzika”, którą zorganizowali Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Serwisów Kluczowych. 
  Celem akcji jest finansowe wsparcie Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?”prowadzącej fundację Budzik.

  Jeśli macie w domu stare, niepotrzebne klucze, które już niczego nie otwierają, przynieście je do szkoły, a my dostarczymy je do zakładów Polskiego Stowarzyszenia Serwisów Kluczowych.

  Organizatorzy akcji oddadzą je na złom, a pieniądze przekażą Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?”.

  Klucze możecie zostawiać w holu głównym szkoły w specjalnie przygotowanym pudełku
  smiley
 • AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA