REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Strona główna » REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

1.       Ustala się następujące terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym:

 
1)      składanie Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym w roku szkolnym 2016/2017:
od 15 lutego 2016 roku do 29 lutego 2016 roku;

2)      z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowaniu uzupełniającego (Dz.U. z 2015r., poz. 1942:
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017:
a)      składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym:
od 07 marca 2016 roku do 31 marca 2016 roku godz. 1400,

b)      weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy
o systemie oświaty:
od 01 kwietnia 2016 roku do 06 kwietnia 2016 roku,
 
c)      podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
14 kwietnia 2016 roku godz. 1400,
 
d)     potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:
do 18 kwietnia 2016 roku,
e)      podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
21    kwietnia 2016 roku godz. 1400:
 
w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017:
a)      składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym:
od 04 maja 2016 roku do 13 maja 2016 roku godz. 1400,
b)      weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty:
od 14 maja 2016 roku do 18 maja 2016 roku,
c)      podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
19 maja 2016 roku godz. 1400,
d)     potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:
do 23 maja 2016 roku,
e)      podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
25    maja 2016 roku godz. 1400:
3)      przeprowadzenie przez Dyrektora szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, postępowania uzupełniającego w przypadku dysponowania wolnymi miejscami do 31 sierpnia 2016 roku (art. 20zd ustawy o systemie oświaty).
 
W II etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 brane są pod uwagę kryteria określone w:
 
- Uchwale Nr VIII/41/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu dnia 27 marca 2015 roku
w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2015r., poz. 1517).
 
2. Ustala się następujące terminy rekrutacji do klas I szkół podstawowych, dla  
    których Gmina Nowogrodziec jest organem  prowadzącym:

 
1)     składanie Zgłoszeń dzieci do szkoły zamieszkałych w obwodzie szkoły:
od 07 marca 2016 roku do 31 marca 2016 roku godz. 1400
(dotyczy także dzieci 6-letnich);

2)      w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017:
a)      składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym:
od 07 marca 2016 roku do 4 kwietnia 2016 roku godz. 1400,
b)      weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,
o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty:
od 05 kwietnia 2016 roku do 11 kwietnia 2016 roku,
c)      podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
19 kwietnia 2016 roku godz. 1400,
d)     potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:
od 20 kwietnia 2016 roku do 22 kwietnia 2016 roku,
e)      podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
25    kwietnia 2016 roku godz. 1400,
 
3)      w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017:
a)      składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym:
od 26 kwietnia 2016 roku do 29 kwietnia 2016 roku godz. 1400,
b)      weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,
o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty:
od 30 kwietnia 2016 roku do 05 maja 2016 roku,
c)      podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
7 czerwca 2016 roku godz. 1400,
d)     potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:
od 08 czerwca do 10 czerwca 2016 roku,
e)      podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
29    sierpnia 2016 roku godz. 1400: