ORGANZACJA PRACY SZKOŁY W CZASIE PANDEMII

Strona główna » ORGANZACJA PRACY SZKOŁY W CZASIE PANDEMII

     Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 1. Rodzice do oddziału przedszkolnego/szkoły przyprowadzają dziecko zdrowe.
 2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
 3. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
 4. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 5. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.
 6. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza terenem przed wejściami do szkoły, stanowiącym przestrzeń wspólną.
 7. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za zgodą dyrektora  może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m. tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych).
 8. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (tylko do drzwi wejściowych) zachowując zasady:
 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych   z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust   i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. wysoka temperatura) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 2. W szkole w przestrzeniach wspólnych (szatnia, korytarze) obowiązuje noszenie maseczek. Uczniowie nie noszą maseczek podczas zajęć, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwwskazań.
 3. Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta.
 4. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 5. Rodzice mogą przebywać na terenie placówki po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą, nauczycielem lub dyrektorem nie dłużej niż istnieje potrzeba. Rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.
 6. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni.
 1.  
Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.
 
 1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta.
 2. Rodzic  oczekuje na przyprowadzenie dziecka   na zewnątrz szkoły,  zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
 3.  Osoby upoważnione odbierają dziecko ze świetlicy szkolnej osobiście. Po wejściu do budynku szkoły zasłaniają usta i nos, dezynfekują ręce oraz zachowują odległość od innych osób min. 1,5 m.
 4. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
 5. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
 6. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych lekcjach udaje się do szatni i do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły.
    Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.
                                                                                                       Z poważaniem
                                                                                                        Piotr Fedorowicz
 
 Regulamin organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie w czasie pandemii COVID-19 znajduje się w załaczniku.